+48 42 617 21 54

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wiączyniu Dolnym

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ OO. BERNARDYNÓW

W WIĄCZYNIU DOLNYM

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1534.)

ROZDZIAŁ 1. OCENIANIE – PRZEPISY OGÓLNE

§1

Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.

§2

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na sformułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
 • pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 • wdrażanie i motywowanie ucznia do dalszej systematycznej pracy, samokontroli
  i samooceny;
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§3

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
 • bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie uczniów;
 • przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych, i poprawkowych;
 • ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • ustalenie kryteriów oceniania zachowania.

§4

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
  • skutkach udzielenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

§5

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu wg przyjętej przez Radę Pedagogiczną procedury:
  • sprawdzone i ocenione pisemnie prace ucznia są udostępnione do wglądu na terenie szkoły: uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań lub indywidualnych konsultacji;
  • sprawdzone i ocenione pisemnie prace ucznia są przekazywane uczniowi do domu na prośbę rodzica przesłaną do nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz zobowiązaniem nieupubliczniania treści pracy i do zwrotu w ciągu 7 dni podpisanej pracy;
  • dokumentacja dotycząca egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego lub poprawkowego jest udostępniana przez dyrektora szkoły tylko do wglądu na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
 3. Nauczyciel przechowuje pisemne prace ucznia przez cały rok szkolny.

§6

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie wymagań edukacyjnych, psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia, a ocenianie i klasyfikowanie uwzględnia ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

ROZDZIAŁ 2. KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

§7

 1. W oddziale przedszkolnym i w klasach I-III uczniowie z osiągnięć szkolnych otrzymują ocenę opisową.

§8

 • Ustala się następującą skalę i ogólne kryteria ocen w klasach IV-VIII PSPB:
 • bieżące,
 • półroczne,
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

SKALA:

OCENA SYMBOL
niedostateczny 1; ndst
dopuszczający 2; dop
dostateczny 3; dst
dobry 4; db
bardzo dobry 5; bdb
celujący 6; cel
 • Przy wystawianiu bieżących ocen dopuszcza się stosowanie plusów.
 • Sprawdziany i kartkówki są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się wg następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich możliwych do uzyskania punktów:
STOPIEŃ (SYMBOL) SKALA w %
ndst; (1) 0 – 39
dop; (2) 40 – 54
dop +; (2+) 55 – 59
dst; (3) 60 – 69
dst +; (3+) 70 – 74
db; (4) 75 – 84
db +; (4+) 85 – 89
bdb; (5) 90 – 100
cel; (6) 90 – 100 oraz prawidłowo wykonane zadanie dodatkowe

Dla klasy czwartej ustala się próg 30% dla oceny dopuszczającej. Pozostałe progi na poszczególne oceny pozostają bez zmian

§9

Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu i kultury fizycznej.

§10

Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria oceniania:

§10

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, włącza się w dodatkowe aktywności rozwijające wiedzę i umiejętności z danej dziedziny;
 • systematycznie i starannie wykonuje nie tylko obowiązkowe jak również nadobowiązkowe zadania domowe

lub

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 • systematycznie i starannie wykonuje obowiązkowe zadania domowe;
 • przejawia wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych.
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu
  w danej klasie popełniając niewielkie błędy lub nieścisłości;
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 • systematycznie i starannie wykonuje obowiązkowe zadania domowe.
 • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania wdanej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
 • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który, pomimo stwarzanych przez szkołę szans uzupełnienia braków:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności;
 • nie korzysta z proponowanej pomocy nauczyciela.

§11

Kategoriom ocen wpisywanych do dziennika przypisuje się określoną wagę wg skali:

KATEGORIA WAGA
sprawdzian 3
kartkówka 2
test (roczny, próbny egz. ósmoklasisty) 2
odpowiedź ustna 1
zadanie 1
praca domowa 1
prezentacja 1
aktywność 1
inna 1

ROZDZIAŁ 3. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI UCZNIÓW

§12

Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę pisemną lub ustną:

 1. Sprawdzian:
  • przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości
   i umiejętności;
  • dopuszcza się trzy sprawdziany w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w terminarzu dziennika z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; w danym dniu tygodnia może  być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian;
  • w ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom pisemne prace kontrolne  (nauczyciele języka polskiego w ciągu trzech tygodni);
  • sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
 2. Nieobecność ucznia:
  • w przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin
   i uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni od dnia przybycia do szkoły po chorobie;
  • w przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma zaliczenia zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem;
  • w przypadku niezgłoszenia się ucznia w umówionym terminie nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian na najbliższej lekcji z danego przedmiotu lub w dowolnym czasie niekolidującym z obowiązkami szkolnymi; ta sama zasada obowiązuje w przypadku jednodniowej nieobecności ucznia w dniu zapowiedzianego sprawdzianu;
  • w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w szkole dłuższej niż tydzień uczeń jest automatycznie (bez straty „nieprzygotowań”) zwolniony z wszystkich form sprawdzania z bieżącego materiału na okres ustalony z nauczycielem.
 3. Kartkówka:
  • przez kartkówkę należy rozumieć niezapowiedzianą lub zapowiedzianą pisemną formę sprawdzania wiadomości i umiejętności obejmującą materiał z trzech ostatnich tematów;
  • kartkówki powinny być ocenione przez nauczyciela w terminie jednotygodniowym i oddane uczniowi;
  • oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.
 4. Odpowiedzi ustne: nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu półrocza odpowiedź ustną, prezentację przygotowaną przez ucznia, pracę domową, pracę na lekcji lub aktywność.
 5. Dla uczniów klas 8 przeprowadza się dwa razy w roku próbny egzamin ósmoklasisty. Próg oceniania próbnego egzaminu jest taki sam jak w przypadku innych ocen bieżących, a ocena wpisywana jest do dziennika wg kategorii „test” z wagą 2.
 6. Dla uczniów klas 7 przeprowadza się raz w roku test roczny. Próg oceniania testu rocznego jest taki sam jak w przypadku innych ocen bieżących, a ocena wpisywana jest do dziennika wg kategorii „test” z wagą 2.

§13

Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania z bieżącego materiału na początku lekcji (brak pracy domowej, przyborów potrzebnych do lekcji, odpowiedź ustna, niezapowiedziana kartkówka). Ilość możliwych „nieprzygotowań” (oznaczanych w dzienniku symbolem „np”) określa nauczyciel przedmiotu.

§14

Uczeń ma prawo poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu.

 1. Oceny niedostateczne mogą być poprawiane tylko raz, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych sprawdzianów.
 2. Każdą ocenę z takiej poprawy, również niedostateczną, nauczyciel ma obowiązek wpisać do dziennika z taką samą wagą.

ROZDZIAŁ 4. KLASYFIKACJA ŚRÓDOCZNA I ROCZNA

§15

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie.
 2. Zachowanie podlega ocenie dwa razy w roku: na pierwsze półrocze i na koniec roku szkolnego.
 3. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się cztery razy w ciągu roku szkolnego w terminach określonych w kalendarium szkolnym.
 4. Ocenę klasyfikacyjną za pierwsze półrocze oraz roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych oraz wkładu pracy ucznia i poczynionych przez niego postępów. Średnia ważona obliczona w dzienniku elektronicznym pełni rolę orientacyjną dla nauczyciela i ucznia – nie jest ostatecznie wiążąca przy wystawieniu oceny. Nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę, jeśli średnia ocen wynosi minimum 0,61.
 5. Ocenę klasyfikacyjną roczną wystawia się, biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe z całego roku.

§16

 1. Oceny należy wpisywać do dziennika oznaczeniem cyfrowym.
 2. Uczeń powinien być oceniany systematycznie w ciągu całego roku szkolnego.
 3. Przewidywane oceny klasyfikacyjne:
  • przed rocznym (półrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (półrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;
  • informowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych (półrocznych i rocznych) odbywa się poprzez wpisanie ich przez nauczycieli i wychowawców do dziennika elektronicznego nie później niż dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji;
  • przewidywana niedostateczna ocena klasyfikacyjna (półroczna i roczna) jest wpisywana przez nauczyciela do dziennika elektronicznego nie później niż miesiąc przed terminem klasyfikacji, a rodzice (prawni opiekunowie) są o tym fakcie skutecznie informowani przez wychowawcę oddziału.
 4. Brak możliwości ustalenia oceny klasyfikacyjnej (półrocznej i rocznej) skutkuje koniecznością przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego (egzaminów klasyfikacyjnych) na zasadach określonych w stosownym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
 5. Uczeń w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymuje ocenę zgodnie z zasadami:
 6. bardzo dobry, jeśli uzyska 90% i więcej ilości punktów możliwych do zdobycia,
 7. dobry, jeśli uzyska 75% i więcej ilości punktów możliwych do zdobycia,
 8. dostateczny, jeśli uzyska 60% i więcej ilości punktów możliwych do zdobycia,
 9. dopuszczający, jeśli uzyska 40% i więcej ilości punktów możliwych do zdobycia,
 10. niedostateczny, jeśli uzyska mniej niż 40% ilości punktów możliwych do zdobycia.
 11. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Tryb postępowania jest następujący:
  • najpóźniej w dniu następnym po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej (półrocznej) ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek do dyrektora o egzamin sprawdzający z danego przedmiotu, wskazując proponowaną dla ucznia ocenę;
  • dyrektor z nauczycielem przedmiotu ustala termin egzaminu sprawdzającego, najpóźniej w ostatnim dniu klasyfikacji ustalonym przez dyrektora;
  • nauczyciel przedmiotu przygotowuje test obejmujący program nauczania danej klasy według obowiązujących kryteriów z danego przedmiotu.
  • sposób przeprowadzenia egzaminu sprawdzające go określa stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
  • uczeń poprawia ocenę odpowiednio na:
 12. bardzo dobry jeśli uzyska 90% i więcej ilości punktów możliwych do zdobycia,
 13. dobry jeśli uzyska 75% i więcej ilości punktów możliwych do zdobycia,
 14. dostateczny jeśli uzyska 60% i więcej ilości punktów możliwych do zdobycia,
 15. dopuszczającą jeśli uzyska 40% i więcej ilości punktów możliwych do zdobycia.

W przeciwnym razie ocena pozostaje bez zmian.

 • Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.
  • do egzaminu poprawkowego może przystąpić uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał nie więcej niż dwie oceny niedostateczne;
  • egzamin poprawkowy polega na sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej;
  • w wyniku egzaminu poprawkowego uczeń może poprawić ocenę z niedostatecznej jedynie na dopuszczającą. Warunkiem otrzymania oceny dopuszczającej jest uzyskanie co najmniej 40% procent punktów z części pisemnej i ustnej egzaminu.
 • Uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, jeżeli z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 • Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • Pozostałe kwestie związane z ocenianiem i klasyfikowaniem rozstrzyga się wg zapisów zawartych w stosownych rozporządzeniach MEN.

ROZDZIAŁ 5. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

§17

 1. System nagród i kar stosowanych w szkole ma zawsze znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój uczniów.
  • Nagrody i kary stosowane w szkole określa Statut szkoły.

§18

Ocena zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. Ocena zachowania ma charakter diagnozujący i motywujący ucznia do pracy nad sobą.

§19

 1. Zachowanie uczniów podlega ocenie wg skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne.
  • Ocena wzorowa wskazuje na wyróżniającą się postawę ucznia, ocena nieodpowiednia na niedopełnienie podstawowych powinności i obowiązków ucznia, natomiast ocena naganna na rażące naruszenie zasad regulaminu szkolnego lub norm etycznych i moralnych obowiązujących w szkole.
  • Punktem wyjścia przy ustalaniu oceny zachowania jest ocena dobra.
  • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§20

 1. Strategia oceny osiągnięć wychowawczych uczniów ma służyć tworzeniu wzorca zachowania, który będzie charakterystyczny dla naszej szkoły, a przede wszystkim powinien:

 • motywować ucznia do samodzielnej nauki i odpowiedzialności za swoje działania,
 • kierunkować rozwój intelektualny i emocjonalny,
 • inspirować do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień,
 • inspirować do twórczej aktywności i wykazywania inicjatywy w różnych dziedzinach,
 • tworzyć klimat sprzyjający utożsamianiu się uczniów z klasą, szkołą i lokalnym środowiskiem,
 • stwarzać warunki do współrządzenia szkołą,
 • budować mechanizmy umożliwiające uczniom radzenie sobie z marginesem kolegów, którzy nie przestrzegają ogólnie przyjętych norm i zasad,
 • uczyć samowychowania i wychowywania innych.

2. Obszary zachowań wchodzące w skład oceny:

I Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

II Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

III Dbałość o honor i tradycje szkoły.

IV Dbałość o piękno mowy ojczystej.

V Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

VI Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

VII Okazywanie szacunku innym osobom.

§21

 1. Dla zobiektywizowania oceny zachowania wprowadza się punktowy system oceniania.
 2. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez całe półrocze. Punkty przyznaje się w określonych dalej kryteriach.
 3. Wszelkie pochwały i uwagi z ilością punktów dotyczące zachowania uczniów wpisuje się w dzienniku.
 4. Wpisów mogą dokonywać:
  1. wychowawca,
  2. dyrektor,
  3. nauczyciel przedmiotu,
  4. psycholog / pedagog szkolny,
  5. wszyscy pracownicy pedagogiczni.
 5. Uczniowie znają kryteria oceny zachowania.
 6. Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów.
 7. Oceniane jest zachowanie ucznia w szkole oraz poza szkołą (zgłoszenie, notatki służbowe, pisemne i ustne skargi, bezpośrednie zgłoszenie do wychowawcy lub dyrektora przez uczniów, pracowników administracji i obsługi oraz osoby spoza szkoły).
 8. Wychowawca dokłada starań, aby obiektywnie i rzetelnie dokonać oceny zachowania ucznia.
 9. Do wychowawcy klasy wnioski o wpis mogą zgłaszać uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, osoby spoza szkoły.
 10. Wpis ma charakter punktowo-opisowy.
 11. Każdorazowe przyznawanie punktów przez wychowawcę lub innego nauczyciela powinno się odbywać w zapisie ,,ocena zachowania”.
 12. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „nieodpowiednia”, bez względu na liczbę uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.
 13. Uczniowie mający problemy ze spełnianiem wymagań są otoczeni opieką pedagoga lub psychologa.
 14. Uczniowie współuczestniczą w ustalaniu własnej oceny.
 15. Ocena zachowania nie ma wpływu na ocenę osiągnięć dydaktycznych.

§22

§23

§24

W klasach I-III wychowawca dokonuje oceny zachowania ucznia w formie opisowej biorąc pod uwagę stopień spełniania wymagań zawartych w poszczególnych obszarach.

§25

Ustala się następujące procedury ustalania oceny z zachowania w klasach IV-VIII:

 1. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 140 punktów, co jest równowartością oceny dobrej zachowania. W ciągu danego półrocza swoim zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy przyczynia się do zwiększenia liczby punktów, a tym samym wyższej oceny zachowania.
 2. Śródrocznej oceny zachowania dokonuje się według powyższych kryteriów punktowych, sumując wszystkie punkty z pierwszego półrocza.
 3. Rocznej oceny zachowania dokonuje się, dzieląc sumę wszystkich punktów z I i II półrocza przez dwa.
 4. Przyjmuje się następującą skalę wystawiania oceny zachowania:
wzorowe 200 punktów i powyżej 
bardzo dobre 170 – 199
dobre 120 – 169
poprawne 86 – 119
nieodpowiednie 61 – 89
naganne 60 i poniżej
 • Ocena wynikająca z ilości zgromadzonych punktów jest podstawowym czynnikiem, mającym wpływ na wystawianą przez wychowawcę ocenę zachowania.
 • Wychowawca, wystawiając ocenę zachowania, zasięga opinii nauczycieli uczących w danym oddziale.
 • W szczególnych przypadkach półroczną lub roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca po konsultacji z dyrektorem i radą pedagogiczną.
 • Na koniec każdego półrocza uczniowie dokonują samooceny oraz oceny pozostałych uczniów z klasy. Wychowawca może uwzględnić opinię uczniów i przyznać punkty od -10 do +10 (średnia arytmetyczna wszystkich punktów), o ile w ciągu półrocza za wskazane przez uczniów działania uczeń nie został oceniony. Nie można ponownie przyznawać punktów za już ocenione działanie.
 • Nauczyciele są zobowiązani do wpisania punktów z zachowania na bieżąco.
 • Nauczyciel punkty przyznawane raz w półroczu jest zobowiązany wpisać najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem wystawienia ocen śródrocznych i rocznych.
 • W przypadku, gdy w zachowaniu i postawie ucznia ujawnia się szczególne zaangażowanie w życie społeczności szkolnej czy środowiskowej lub szczególnie wzorcowa kultura osobista, wychowawca może podjąć decyzję o podwyższeniu uczniowi oceny zachowania bez względu na uzyskaną przez niego liczbę punktów.
 • W przypadku, gdy w zachowaniu i postawie ucznia ujawnia się szczególne i celowe łamanie prawa lub regulaminów szkolnych, wychowawca może podjąć decyzję o obniżeniu uczniowi oceny zachowania bez względu na uzyskaną przez niego liczbę punktów.
 • Przy ocenianiu uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinię poradni specjalistycznej wychowawca po konsultacji z radą pedagogiczną może wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki mające wpływ na zachowanie
 • O proponowanej ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) co najmniej tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej

§26

 1. Ustalona przez wychowawcę klasy ocena śródroczna i roczna zachowania jest ostateczna, jednak uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Dyrektor szkoły powołuje komisję, która – w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. W skład komisji wchodzą:
 4. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 5. wychowawca klasy;
 6. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 7. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 9. skład komisji;
 10. termin posiedzenia komisji;
 11. wynik głosowania;
 12. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§27

 1. Szkolne zasady oceny zachowania podlegają ewaluacji. Ewaluacja ich skuteczności i wpływu na postawy uczniów będzie dokonana pierwszy raz po I półroczu i będzie powtarzana w każdym roku szkolnym. Badane będą opinie uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie:
  1. poprawy frekwencji w porównaniu z poprzednim semestrem,
  2. motywacyjnej skuteczności regulaminu w zakresie samorozwoju ucznia, w tym jego uzdolnień i zainteresowań,
  3. wpływu na zmianę w obyczajach ucznia,
  4. rozwoju twórczej aktywności i zaangażowania w promowanie klasy i szkoły,
  5. postępów w zakresie eliminowania zachowań niezgodnych z regulaminem i ogólnie przyjętymi normami.
 2. Formy i narzędzia ewaluacji:
 3. ankiety dla uczniów i rodziców,
 4. wnioski porównawcze przedstawione przez wychowawców określające zachodzenie zmian po wprowadzeniu kryteriów oceny zachowania,
 5. wnioski nauczycieli o dokonanie zmian w zapisach.

ROZDZIAŁ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§28

Wszelkie zmiany w zasadach oceniania zachowania zatwierdza rada pedagogiczna.

§29

Wewnątrzszkolne zasady oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej OO. Bernardynów stanowią załącznik do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym.

§30

Wewnątrzszkolne zasady oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej OO. Bernardynów zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów 1 września 2018 r. i wchodzą wżycie od roku szkolnego 2018/2019.