+48 42 617 21 54

Samorząd Uczniowski

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi.

§ 2
Samorząd Uczniowski, działający w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym i Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r., nr 59, poz. 1148), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.


Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3
Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.

§ 5
Opiekuna SU wybiera Rada Pedagogiczna.

§ 6
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.


Rozdział III: ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA

§ 7
Wybieralnym organem SU jest Zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz Przedstawiciele Samorządów Klasowych.

§ 8
Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a. identyfikują potrzeby uczniów,
b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
c. informują uczniów o działalności Rady SU.

§ 9
1. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje Przewodniczący Klasy wybierany przez swoją klasę na pierwszej godzinie wychowawczej w roku szkolnym.
2. Przewodniczący Klasy zostaje Przedstawicielem SK w momencie wybrania Przewodniczącego SU.

§ 10
Do obowiązków członków Rady SU należy:
a. uczestnictwo w pracach Rady SU i realizacja celów SU,
b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Rady SU,
e. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów.

§ 11
Do kompetencji Rady SU należy:
a. koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b. opracowanie rocznego planu działania SU,
c. współpraca z Opiekunem SU,
d. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
e. zgłaszanie propozycji działań SU,
f. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej i rodzicom wniosków, opinii, sugestii członków Rady SU,
g. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego Rady SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Rady SU pod obrady,
h. zbieranie i archiwizowanie bieżącej dokumentacji SU,
i. prowadzenie kroniki szkoły.


§ 12
Obrady Rady SU zwoływane są przez Przewodniczącego Rady SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady SU przynajmniej raz na miesiąc.

§ 13
Wszystkie decyzje podejmuje Rada Samorządu Uczniowskiego, na którą składają się:
a. Zarząd SU,
b. Przedstawiciele Samorządów Klasowych,
c. Sekretarz Rady SU

§ 14
Sekretarz Rady SU jest wybierany na pierwszy posiedzeniu Rady SU. Nie może być nim nikt z Zarządu SU.

§ 15
Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego Rady SU,
2. Wiceprzewodniczącego Rady SU.

§ 16
Przewodniczący SU:
a. kieruje pracą Rady SU,
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Rady SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady SU.

§ 17
Sekretarz Rady SU:
a. corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i Radzie SU,
b. gromadzi środki finansowe,
c. sporządza protokoły z zebrań Rady.

§ 18
Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Rady SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Rady.

§ 19
Decyzje Rady SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

ROZDZIAŁ IV: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 20
Organ wybieralny Samorządu Uczniowskiego w wyborach ogólnoszkolnych stanowi Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§ 21
Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.

§ 22
Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie
i uczennice szkoły.

§ 23
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na stanowisko stałego członka Zarządu SU posiada każdy uczeń i uczennica szkoły od klasy 7 SP.

§ 24
1. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza.
2. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. 3 uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Zarządu SU.
3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego.
4. Ogłoszenie składu Uczniowskiej Komisji Wyborczej i rozpoczęcie przez nią prac powinien nastąpić min. 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów.

§ 25
1. Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:
a. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur – min. 3 tygodnie przed terminem wyborów
b. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
c. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,
d. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach,
e. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej
f. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,
g. przeprowadzenie wyborów,
h. obliczenie głosów,
i. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,
j. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.
2. Uczniowska Komisja Wyborcza działa w porozumieniu i ze wsparciem Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, w dniu wyborów, zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.

§ 26
Zasady zgłaszania kandydatur na członka Zarządu SU są następujące:
1. Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego składa min. 30 podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów lub uczennice szkoły, z min. 4 różnych klas.
2. Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis.
3. Listy z podpisami kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie – nie później niż 10 dni przed wyborami.
4. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku.
5. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą. Po terminie składania list podpisów przez kandydatów, Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje ostateczną listę kandydatów.

§ 27
Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami.
2. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.
3. Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

§ 28

Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:
1. Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie.
2. Wybory odbywają się w specjalnie na ten cel wyznaczonym pomieszczeniu (osobna sala lub wydzielona część korytarza) – lokalu wyborczym.
3. Lokal wyborczy powinien umożliwiać oddanie głosu w warunkach tajności. W lokalu wyborczym przez cały okres trwania wyborów znajdują się: min. 2 członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej, karty do głosowania, listy wyborców, zaplombowana urna z głosami.
4. Uczniowska Komisja Wyborcza przygotowuje listy wyborców w oparciu o aktualną listę uczniów i uczennic szkoły. Na liście znajdują się: imię, nazwisko, miejsce na odręczny podpis.
5. Przed rozpoczęciem wyborów Uczniowska Komisja Wyborcza drukuje karty do głosowania w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów szkoły. Każda karta do głosowania powinna być opatrzona pieczęcią szkoły.
6. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
7. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Uczniowską Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście wyborców oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
8. Jeden wyborca głosuje poprzez postawienie jednego znaku X (dwóch krzyżujących się linii) w polu po lewej stronie nazwiska kandydata do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
9. Za głos nieważny uznaje się ten, w którym na karcie znak „X” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku kandydata do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz jeżeli na karcie nie postawiono żadnego znaku „X”.

§ 29
Liczenie głosów odbywa się według poniższej procedury:
1. Po zakończeniu głosowania członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej otwierają urnę z głosami i dokonują przeliczenia znajdujących się w niej kart do głosowania.
2. Liczbę kart do głosowania porównuje się z liczbą podpisów złożonych na liście wyborców. Jeśli obie liczby zgadzają się, można przejść do liczenia głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
3. Uznanie głosu za nieważny wymaga akceptacji wszystkich członków UKW obecnych przy liczeniu głosów.
4. Wyniki liczenia głosów Uczniowska Komisja Wyborcza spisuje w protokole zawierającym następujące informacje: liczba osób uprawnionych do głosowania:, liczba wydanych kart do głosowania:, liczba głosów ważnych:, liczba głosów nieważnych:, liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:,
5. Wyniki liczenia głosów wraz z informacją o tym, kto został członkiem Zarządu Samorządu Uczniowskiego,
6. Uczniowska Komisja Wyborcza publikuje na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły.

§ 30
1. Przewodniczącym Rady SU zostaje osoba, która zdobyła ponad 50% wszystkich oddanych głosów.
2. Wiceprzewodniczącym Rady SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności ilość głosów.
3. W przypadku nieuzyskania przez żadnego kandydata ponad 50% głosów, UKW zarządza II turę wyborów, w której biorą udział dwóch kandydatów z największymi ilościami głosów w I turze.
4. UKW zarządza termin II tury wyborów uzupełniających w momencie ogłoszenia wyników I tury. Termin odbycia się II tury wyborów nie może przekraczać 7 dni od momentu ogłoszenia.
5. Zasady prowadzenia kampanii w czasie pomiędzy turami wyborów określa §27.
6. Procedury przeprowadzenia II tury wyborów określa §28.

§ 31
Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa od dnia ogłoszenia wyników wyborów do dnia ogłoszenia wyników kolejnych wyborów.

§ 32
1. Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. ukończenia nauki w szkole,
d. odwołaniem decyzją dyrekcji
e. uzyskaniem oceny nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania bądź nagany dyrektora
2. Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. w miejsce stałych członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego – Rada Samorządu Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony oraz przeprowadza uzupełniające wybory powszechne w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu,
b. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – Rada Pedagogiczna wybiera Opiekuna w ciągu miesiąca od chwili wygaśnięcia mandatu, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.


Rozdział V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

§ 33
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas obrad Rady SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Rady SU.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.