+48 42 617 21 54

Procedury organizacji pracy Szkół Bernardyńskich w Łodzi

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

W sytuacjach nagłych, nieopisanych w procedurze, podejmowane będą działania mające na celu bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i pracowników.

I. Postanowienia ogólne
 1. Na terenie szkoły może przebywać uczeń/pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów prawnych bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz uczniowie i pracownicy przestrzegają aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących zachowania
  w przestrzeni publicznej.
 • Pracownik szkoły, który otrzyma informację o ryzyku zakażenia ucznia lub innej osoby przebywającej we wspólnym gospodarstwie, zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Dyrektora szkoły.
 • Rodzic/opiekun prawny ucznia ma obowiązek poinformowania Wychowawcy, a ten Dyrektora szkoły, o powrocie ucznia lub innej osoby przebywającej we wspólnym gospodarstwie domowym z miejsc o podwyższonym stopniu ryzyka – jeśli miało ono miejsce później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 • Nauczyciel ma obowiązek poinformowania Dyrektora szkoły o powrocie swoim lub innej osoby, pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, z miejsc
  o podwyższonym stopniu ryzyka – jeśli miało ono miejsce później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 • Ograniczone do niezbędnego minimum zostaje przebywanie na terenie szkoły osób niebędących uczniami i pracownikami.

Osoby te mogą wejść do szkoły pod warunkiem, że nie wykazują jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i przebywać wyłącznie w wyznaczonych obszarach.

Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz wpis na listę osób wchodzących do szkoły.

 • Zapewniona jest linia szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia – kontakt
  z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
  • Preferowany kontakt – za pośrednictwem e-dziennika i telefoniczny.

(Wychowawcy klas zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji numerów telefonów do rodziców/opiekunów prawnych uczniów w e-dzienniku oraz przekazanie listy z numerami telefonów do sekretariatu szkoły do dnia
5 września 2020 r.)

 • W sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu, rodzic/opiekun zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia się na spotkanie. Spotkanie odbywać się będzie w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela z zachowaniem zasad opisanych w pkt.7.
 • Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny:
  • częste mycie rąk:
 • po przyjściu do szkoły,
 • przed i po posiłku,
 • przed i po lekcji wf,
 • na polecenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły;
  •    
  • ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust;
  • dyrektor szkoły może zarządzić noszenie maseczek lub przyłbic podczas przerw na korytarzach, w szatni, w miejscach wspólnych;
  • dopuszczalne jest stosowanie maseczek lub przyłbic podczas lekcji.
 1. Opiekun ucznia zobowiązany jest do odbierania telefonów ze szkoły, a w sytuacji kiedy jest to niemożliwe, wskazanie upoważnionej osoby (do 5 września 2020 r.) do odbierania telefonu i odebrania dziecka ze szkoły (karta upoważnienia – załącznik).
 1. Uczeń musi być zaopatrzony przez rodzica/opiekuna prawnego w maseczkę/przyłbicę. Po wejściu do sali lekcyjnej, maseczkę/przyłbicę może zdjąć i schować do przygotowanej torebki foliowej.
 1. Nauczyciel powinien przypominać uczniom o zagrożeniu epidemicznym, ale w sposób niebudzący w nich lęku i niepokoju, łagodzić sytuacje stresowe.
 1. Opiekun powinien przygotować swoje dziecko na zmienione warunki funkcjonowania w szkole uczulić zachowanie szczególnej higieny i zasad bezpieczeństwa.
II. Zasady przychodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły oraz przyprowadzania
i odbierania dzieci z klas 1-3
 1. W celu ograniczenia gromadzenia się uczniów o tej samej porze mogą zostać wprowadzone dodatkowe środki zabezpieczające, m.in. oddzielne wejścia dla poszczególnych etapów edukacyjnych:
 2. uczniowie klas 1-3 rozpoczynają zajęcia o godz. 8.20 i wchodzą do szkoły wejściem znajdującym się z tyłu budynku głównego,
 3. uczniowie klas 4-8 rozpoczynają zajęcia o godz. 8.00 i wchodzą bezpośrednio do szatni wejściem znajdującym się w pobliżu wejścia głównego,
 4. uczniowie liceum zazwyczaj rozpoczynają zajęcia od zajęć w grupach lub drugiej godziny lekcyjnej i wchodzą bezpośrednio do szatni wejściem przy schodach pośrodku budynku;
 5. opuszczanie budynku po skończonych lekcjach odbywa się tymi samymi kanałami komunikacji.
 • Pobyt w szatni należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Zmienione obuwie i elementy garderoby zamknąć w szafce i udać się do klasy. Zabrania się pozostawiania obuwia i odzieży poza szafkami.
 • Wszyscy uczniowie muszą posiadać worki na obuwie.
 • Każdy uczeń po wyjściu z szatni obowiązkowo udaje się do łazienki w celu umycia rąk.
 • Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły.
 • Przyprowadzanie i odbieranie uczniów z klas 1-3 odbywa się według poniższych zasad:
 1. rodzice przyprowadzają uczniów do wejścia i oddają pod opiekę dyżurującemu tam od godziny 7.30 nauczycielowi,
  1. dziecko może być przyprowadzone do szkoły nie wcześniej niż o godz. 7.30,
  1. pobyt dziecka w przebieralni powinien ograniczać się do wykonania niezbędnych czynności związanych ze zmianą obuwia i zdjęciem wierzchniego okrycia,
  1. dopuszcza się możliwość wejścia rodzica z dzieckiem do przebieralni jedynie
   w klasach pierwszych, w pierwszym tygodniu nauki. Pobyt ten należy jednak ograniczyć do niezbędnego minimum, z zachowaniem zasad opisanych
   w punkcie 7 rozdz. I,
  1. po skończonych zajęciach, o umówionej godzinie, nauczyciel odprowadza dzieci do wyjścia, przed którym oczekują rodzice, i oddaje pod ich opiekę. Dzieci pozostające w świetlicy oddawane są pod opiekę nauczycieli świetlicy.
III. Organizacja nauki i przebywania uczniów w szkole
 1. 1.     Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości wyeliminować gromadzenie się uczniów w szatni, przy salach lekcyjnych i częściach wspólnych szkoły.
 • W miarę możliwości zalecane jest prowadzenie lekcji na świeżym powietrzu, po uprzednim zgłoszeniu do wicedyrektora.
 • W miarę możliwości wszystkie lekcje odbywać się będą w tej samej sali.
 • Uczniowie wychodzą na przerwę w systemie naprzemiennym. Określone przerwy spędzają w sali pod opieką nauczyciela pełniącego dyżur.
 • Przebywając w szkole uczniowie powinni, w miarę możliwości, zachować odległość dwóch metrów od siebie.
 • Uczniowie muszą posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Sale i części wspólne (korytarze) należy wietrzyć, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, podczas nieobecności uczniów, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Uczniowie w tym czasie wychodzą z sali na korytarz.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie prawni dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • W przypadku organizacji wyjścia na zajęcia na świeżym powietrzu (dotyczy edukacji wczesnoszkolnej) należy uwzględnić różne godziny korzystania z ogródka.
 1.  W budynku szkolnym obowiązują zasady prawostronnego poruszania się po korytarzach i ciągach komunikacyjnych z zachowaniem 1,5 metra dystansu społecznego.
IV. Organizacja lekcji wychowania fizycznego
 1. W miarę możliwości lekcje WF będą organizowane na powietrzu.
 • Na zajęcia WF uczniowie są sprowadzani przez nauczyciela.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć oraz podłoga w sali gimnastycznej i pomieszczenia przyległe będą czyszczone lub dezynfekowane raz dziennie po zakończeniu zajęć lub częściej w miarę możliwości.
 • Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczniowie przed lekcją WF korzystają z wyznaczonych przebieralni.
 • Uczniowie, przechodząc z szatni do miejsca zajęć, muszą zachować odległość 2 m.
 • Podczas lekcji klasy, które zgodnie z planem mają zajęcia WF w tym samym czasie, nie mogą być łączone.
 • Nauczyciel prowadzący lekcje WF sprawuje nadzór nad grupą podczas pobytu na obiektach sportowych i po zakończonych zajęciach odprowadza uczniów do sali,
  w której klasa będzie miała kolejną lekcję.
V. Organizacja pracy świetlicy szkolnej
 1. Uczniowie przychodzą do świetlicy zgodnie z deklaracją wypełniona przez rodzica/opiekuna prawnego.
 • Z opieki świetlicy szkolnej korzystać mogą tylko uczniowie, dla których zorganizowanie takiej opieki jest niezbędne.
 • Zajęcia świetlicowe, w miarę możliwości, odbywają się na świeżym powietrzu lub
  w innych salach dydaktycznych.
 • Świetlica wyposażona jest w środki do dezynfekcji rąk (dla nauczycieli i pracowników) oraz mydło (dla uczniów) rozmieszczone w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem opiekuna.
 • Przed wejściem do świetlicy uczniowie mają obowiązek dokonania umycia rąk wodą
  z mydłem.
 • Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków.
 • W trakcie wietrzenia dzieci powinny opuścić świetlicę pod opieką nauczyciela.
 • Wszystkie pomoce i zabawki znajdujące się w świetlicy będą udostępniane uczniom przez nauczyciela świetlicy.
 • Podczas sprawowania opieki w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości, ograniczone będą zabawy kontaktowe.
 1. Wyposażenie świetlicy będzie poddawane dezynfekcji każdego dnia, po zakończonych zajęciach.
VI. Organizacja pracy kuchni i stołówki szkolnej
 1. Pracownicy kuchni i stołówki szkolnej powinni zachowywać odpowiednią odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – stosować środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawice, maseczki lub przyłbice.
 • Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 • Personel kuchenny oraz obsługi sprzątającej powinien ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Posiłki wydawane będą z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce. Posiłki wydawane będą zmianowo według ustalonego harmonogramu.
 • Po każdej przerwie obiadowej stołówka, w tym stoły i tace będzie dezynfekowane.
 • Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków zobowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia
 • Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
  w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 1. Wydawanie posiłków będzie się odbywało z zachowaniem dystansu społecznego.
VII. Organizacja pracy biblioteki szkolnej
 1. Biblioteka szkolna jest dostępna dla uczniów w dniach o godzinach wskazanych
  w harmonogramie.
 • Książki oddawane do biblioteki przez uczniów są składowane w wydzielonym miejscu, odseparowane od innych książek i poddawane dwudniowej kwarantannie. W tym czasie nie mogą być wypożyczone innym uczniom.
 • Uczniowie korzystają z biblioteki/czytelni z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu.
 • Wydawanie podręczników dla uczniów BSP odbywać się będzie przez wychowawców według przyjętego harmonogramu.
VIII. Zasady higieny dotyczące pomieszczeń szkolnych
 1. Przy każdym wejściu do szkoły oraz w wyznaczonych miejscach znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji. Wskazane jest częste korzystanie z nich przez wszystkich uczniów, pracowników, nauczycieli i osób trzecich znajdujących się w szkole.
 • W każdym sanitariacie znajduje się pojemnik z mydłem umieszczony w takim miejscu, aby był łatwo dostępny dla ucznia. Uczeń zobowiązany jest do częstego mycia rąk.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w klasach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte.
 • Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania
  w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników będą regularnie monitorowane i kontrolowane.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych/ozonowanych pomieszczeń
  i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Prace dezynfekcyjne obejmują również elementy znajdujące się na terenie szkoły, elementy boiska i plac zabaw.
IX. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej
 1. Uczniowie korzystają z gabinetu profilaktyki zdrowotnej pojedynczo.
 • W czasie wizyty w gabinecie uczeń stosuje się do poleceń pielęgniarki dotyczących środków ochrony przed zarażeniem. W szczególności dotyczy to zasad używania osłon ust i nosa.
 • Meble w pomieszczeniach gabinetu profilaktyki zdrowotnej umożliwiają ich mycie oraz dezynfekcję.
X. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia
– u ucznia,
– u pracownika szkoły, Potwierdzenie zakażenia SARS-COV-2 na terenie szkoły (wytyczne UMŁ)

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości. 
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika szkoły/placówki wyznaczonego przez dyrektora szkoły/placówki.
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała:
 4. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej
  – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły/placówki) i przypomnieć o obowiązku skorzystania
  z teleporady medycznej;
 5. jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C-37,9°C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania ze szkoły/placówki.
 1. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 2. Rodzic po odebraniu ze szkoły/placówki dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 3. Dyrektor szkoły/placówki informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 4. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 7. Dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły/ placówki, który podejmuje następujące działania:
  1. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
  1. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem
   i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
  1. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
  1. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły/placówki.
 2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 4. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).
 5. Pracownicy z objawami choroby wymienionymi w pkt. 1 nie mogą przychodzić do pracy.
 6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 7. Dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

Potwierdzenie zakażenia SARS-COV-2 na terenie szkoły

 1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 2. Dyrektor szkoły/placówki o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.
 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły/placówki zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.