+48 509 061 482

Statut Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej

STATUT
Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej
im. O. Anastazego Pankiewicza

Rozdział I. Informacje ogólne
Art. 1

§1. Szkoła posiada nazwę: Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. O. Anastazego Pankiewicza. Jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej.
§2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używana nazwa skrócona w brzmieniu: Bernardyńska Szkoła Podstawowa.
§3. Szkoła ma siedzibę w Łodzi przy ulicy Bł. o. Anastazego Pankiewicza 15.
§4. Organem prowadzącym szkołę jest Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Polsce mająca siedzibę w Krakowie przy ulicy Bernardyńskiej 2, reprezentowana przez osobę sprawującą urząd Prowincjała.

Art. 2

§1. Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci, w której w ostatnim roku nauki, tj. w klasie ósmej, przeprowadza się sprawdzian.
§2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły na zasadach i warunkach określonych w ustawie – Prawo oświatowe.
§3. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat i jest realizowany w oparciu o przepisy prawa dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

Art. 3

§1. Bernardyńska Szkoła Podstawowa jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.
§2. Zasada zapisana w §1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
1) celów i zadań statutowych,
2) programu wychowawczego i spójnego z nim programu profilaktyki,
3) programów nauczania.
Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.
§3. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności opartej na myśli i nauce papieża Jana Pawła II o godności osobistej.

Art. 4

§1. Szkoła, której charakter wychowawczy określa art. 3, jest dostępna dla wszystkich uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wybierają ją dla swoich dzieci i akceptują jej Statut. W szczególności dostępna jest dla młodzieży z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, dla których charakter wychowawczy szkoły stanowi płaszczyznę szczególnego wspierania rodziny.

Art. 5

§1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, to jest:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej tego typu,
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkól publicznych.
5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Art. 6

§1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.
Rozdział II Cele i zadania szkoły

Art. 7

§1. Podstawowym celem Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej jest wspieranie integralnego rozwoju uczniów w procesie nauczania i wychowania oraz opieki według koncepcji zapisanej w art. 3 Statutu.
§2. Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz do odpowiedzialności za dobro wspólne w życiu społecznym i rodzinnym.

Art. 8

§1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki, są uwzględniane w programach kształcenia i powinny być realizowane w środowisku szkoły w szczególności przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze.
§2. Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i ucznia, nauczycieli miedzy sobą, dyrektora i nauczycieli.

Art. 9

§1. Kształcenie w szkole jest elementem szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie:
1) podmiotowości,
2) odpowiedzialności,
3) umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji,
4) poczucia własnej godności,
5) możliwości twórczych,
6) wrażliwości na potrzeby innych ludzi.
§2. W procesie rozwoju uczniów nauczyciele okazują im życzliwość i szacunek. Współdziałają i towarzyszą uczniom w dążeniu do zdobywania wiedzy i poznawania prawdy oraz w rozwoju społecznym, emocjonalnym i duchowym.
§3. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy ucznia, w szczególności w sferach:
1) dojrzewania intelektualnego,
2) dojrzewania emocjonalnego,
3) dojrzewania moralnego,
5) dojrzewania społecznego.
§4. Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego.
§5. W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania charakteru wychowawczego opartego na Ewangelii. Szkoła chce w pierwszej kolejności wspierać w wychowaniu i kształceniu młodzież z rodzin wyznających religię katolicką. Jednocześnie jest otwarta na przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i nie wyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji. Szkoła, szanując ich przekonania, zapewnia wszystkim wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy. Uczniowie ci mają obowiązek uczestniczenia w procesie wychowania i nauczania realizowanym w szkole również w zakresie praktyk religijnych.

Art. 10

§1. Nauka religii katolickiej i katecheza jest w szkole obowiązkowa w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i stanowi fundament edukacji.

Art. 11

§1. Środowisko wychowawcze szkoły – jako wspólnoty – tworzą wszyscy jej członkowie: nauczyciele, wychowawcy, pracownicy, rodzice uczniów (opiekunowie prawni) oraz uczniowie.
§2. Szkoła zakłada i prowadzi współpracę z rodzicami jako pierwszymi wychowawcami i nauczycielami swoich dzieci, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.
§3. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności ze środowiskiem chrześcijańskim.

Art. 12

§1. Nadrzędnym zadaniem Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację programów nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki.
§2. Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci, szkoła pomaga młodzieży przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie; wspomaga w rozwoju wszystkich uczniów, w tym uczniów szczególnie zdolnych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi.

Art. 13

§1. Cele i zadania określone dla szkoły podstawowej w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wykonawczych szkoła realizuje zgodnie ze swym charakterem określonym w Statucie.
§2. Realizując cele i zadania zapisane w ustawie Prawo Oświatowe i w Statucie, szkoła:
1) kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające integralny rozwój osoby,
2) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości, chroni ich przed zagrożeniami i przygotowuje do odpowiedzialności za swoje życie,
3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań dla szkoły podstawowej, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia nauki,
4) przygotowuje uczniów do dokonywania świadomego wyboru dalszej edukacji.

Art. 14

§1. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie szkoły podstawowej, szkoła w szczególności:
1) wychowuje młodzież w wierze, poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, tożsamości religijnej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury, religie i narody,
2) kształci, przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych do użytku w szkole programów nauczania,
3) umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według ich potrzeb i możliwości szkoły; uczniom szczególnie uzdolnionym może zaproponować indywidualny program nauczania, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych,
4) zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb,
5) wspiera rozwój religijny, społeczny i emocjonalny uczniów poprzez stwarzanie warunków formacji i organizowanie różnych jej form.
§2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.
§3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.
§4. Dyrektor szkoły, zapewniając bezpieczny pobyt ucznia w szkole, ma prawo zainstalować na terenie szkoły oraz terenie bezpośrednio przyległym system monitoringu wizyjnego wraz z systemem kontroli dostępu.

Art. 15

§1. Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny w oparciu o własny program wychowawczy oparty na zasadach i wartościach chrześcijańskich skierowany do uczniów, realizowany przez nauczycieli oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.
§2. Program wychowawczy i program profilaktyki musi być zgodny z charakterem wychowawczym szkoły określonym w Statucie, zgodny z zasadami wiary i moralności katolickiej oraz zasadami personalizmu chrześcijańskiego.
§3. Program wychowawczy szkoły realizują wszyscy nauczyciele.

Art. 16

§1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła może stosować własne zasady organizacji i udzielania pomocy.
§2. Za organizowanie pomocy odpowiedzialny jest dyrektor lub pracownik przez niego upoważniony.
§3. Uczeń wymagający wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ma prawo wyboru osoby lub placówki, w której taką pomoc otrzyma.
§4. Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
§5. Po dokonaniu obserwacji pedagogicznej oraz konsultacji z rodzicami szkoła proponuje konkretne formy oraz zakres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§6. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli wspierało rozwój ucznia.
§7. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.
§8. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców oraz wszystkich nauczycieli i dyrektora szkoły.
§9. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.
§10. W szkole podejmowane są działania, których celem jest organizowanie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznanie sytuacji ucznia powinno być troską i obowiązkiem wychowawcy.
§11. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości oraz może organizować pomoc we współpracy z właściwą jednostką administracji samorządowej oraz strukturami i osobami angażującymi się w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego.

Rozdział III Organa szkoły
Art. 17

Organami szkoły są:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski,
4) komitet rodzicielski.

Rozdział III a
Dyrektor
Art. 18

§1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów, uwzględniając charakter wychowawczy szkoły.

Art. 19

§ 1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jej zadań, zgodnie ze Statutem Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.
§ 2. Dyrektor w szczególności:
1) odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe,
2) dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania realizujące podstawę programową w zgodzie z charakterem wychowawczym szkoły,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) przyjmuje i skreśla uczniów z listy szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie, które nie mogą być sprzeczne z prawem,
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki pełnego i harmonijnego rozwoju,
6) organizuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
7) wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z prawidłową organizacją i realizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, a także z zapewnieniem uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków pracy, pobytu i opieki,
8) dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne,
9) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły,
10) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
11) współpracuje z samorządem uczniowskim,
12) stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających jej działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,
13) ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organa szkoły,
14) dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego,
15) odpowiada za dokumentację szkoły,
16) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
§3. Dyrektor może powołać wicedyrektora.
§4. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
§5. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.
§6. Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie, na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
§7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników.

Art. 20

§1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką określonych w Statucie. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników, ustalania programu wychowania i spójnego z nim programu profilaktyki.
§2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
§3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała:
1) wysoki poziom wychowania i nauczania oraz opieki,
2) właściwy poziom relacji osób w ramach sprawowanego nadzoru, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę szkolną.

Rozdział III b
Rada Pedagogiczna
Art. 21

§1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
§2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
§3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
§4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego,
4) ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie.
§5. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu i śródsemestrze, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
§6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych,
2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,
3) opracowywanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły
§7. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
§8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków z wyłączeniem §4 pkt. 5 – w tym przypadku wymagana jest większość bezwzględna. Zebrania rady są protokołowane.

Art. 22

§1. Rada pedagogiczna ustala program wychowawczy szkoły i spójny z nim program profilaktyki, które winny być pozytywnie zaopiniowane przez organ prowadzący Bernardyńską Szkołę Podstawową w Łodzi.

Art. 23

§1. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania organów.
§2. Przedstawicieli samorządu uczniowskiego wybiera ogół uczniów.
§3 Po jednym z przedstawicieli komitetu rodzicielskiego wybierają: ogół rodziców, ogół uczniów, rada pedagogiczna, dyrektor szkoły.

Rozdział III c
Samorząd uczniowski
Art. 24

§1. W szkole może działać samorząd uczniowski.
§2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
§3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin.
§4. Regulamin opracowują organa samorządu, a zatwierdza go dyrektor. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
§5. Organy samorządu są reprezentantami uczniów wobec dyrektora i rady pedagogicznej. W zakresie indywidualnych potrzeb każdy uczeń ma prawo zgłaszania ich bezpośrednio dyrektorowi i radzie pedagogicznej.
§6. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
§7. Przed zakończeniem roku szkolnego samorząd składa sprawozdanie z realizacji planu dyrektorowi szkoły.
§8. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
§9. Tworzenie i działanie samorządu ma wymiar wychowawczy i powinno być spójne ze Statutem szkoły.

Art. 25

§1. Samorząd uczniowski, działając w uzgodnieniu z opiekunem samorządu, troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie:
1) znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,
2) mieli możliwość organizowania w szczególności działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej,
3) aby organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Rozdział III d
Rodzice
Art. 26

§1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.
§2. Rodzice wspierają działalność statutową szkoły, współdziałają z dyrektorem i nauczycielami.
§3. W szkole może działać komitet rodzicielski.
§4. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek oraz formy dokształcania i formacji.
§5. Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą szkoły jako katolickiej instytucji edukacyjnej.

Art. 27

§1. Rodzice uczniów mają prawo do:
1) zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,
2) zapoznania się z programem wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
3) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.
§2. Rodzice mają obowiązek:
1) współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci,
2) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach,
3) wspierać, szczególnie swoją postawą, szkołę jako katolicką instytucję wychowawczą, którą wybrali dla swego dziecka lub którą wybrało ich dziecko,
4) na szkolnym formularzu usprawiedliwić nieobecność ucznia w terminie do 7 dni od powrotu dziecka do szkoły,
5) uiszczać opłatę ustaloną przy rekrutacji ucznia.

Art. 28

§1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.
§2. Skargi, wnioski i opinie mogą być także składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, prefekt pełniący funkcję pedagoga szkoły, wicedyrektor.
§3. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.

Rozdział III e
Stowarzyszenia i organizacje
Art. 29

§1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne z charakterem szkoły.
§2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża i określa warunki tej działalności dyrektor, w uzasadnionych przypadkach może on taką decyzja wycofać.

Rozdział III f
Organ prowadzący
Art. 30

§1. Podmiot prowadzący szkołę – Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Polsce reprezentowana przez osobę sprawującą urząd Prowincjała odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwowego i kościelnego – z racji charakteru szkoły katolickiej.

Rozdział IV
Organizacja pracy szkoły
Art. 31

§1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
§2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w roku szkolnym.
§3. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
§4. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, na terenie szkoły, jak również poza nią.
§5. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
§6. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora.
§7. Organizację pracy szkoły wyznacza zatwierdzony przez dyrektora ramowy harmonogram całorocznej pracy szkoły, który uwzględnia w szczególności terminy zebrań i konsultacji rodziców z nauczycielami, ferii i dni wolnych od zajęć dydaktycznych, oraz ważnych wydarzeń w życiu szkoły.

Art. 32

§1. Zajęcia edukacyjne z przedmiotów ujętych w podstawie programowej oraz języków obcych, prowadzone w zakresie podstawowym jak również rozszerzonym, mogą być organizowane w zespołach oddziałowych i międzyoddziałowych.
§2. Organizacja zajęć w sposób określony w §1 uwzględnia poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły.
§3. Tworzenie zespołów oraz liczba uczniów w zespołach, o których mowa w §1 wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja przewyższa możliwości budżetowe szkoły.

Art. 33

§1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach.
§2. W arkuszu organizacji szkoły określa się w szczególności:
1) liczbę oddziałów,
2) liczbę uczniów w oddziałach,
3) liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
4) tygodniowy wymiar zajęć.
§3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich – określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
§4. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć szczególnie w następujące dni:
1) rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
2) Dnia Edukacji Narodowej,
3) rekolekcji szkolnych,
4) 2 listopada, 2 maja, w dniu święta patronalnego szkoły,
5) w dniach przeprowadzania sprawdzianów dla uczniów klas ósmych.
W tych dniach dyrektor może również ogłosić dzień wolny od zajęć.

Art. 34

§1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki,
3) pokoju dydaktycznego,
4) zespołu urządzeń sportowych,
5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
6) stołówki,
7) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych,
8) kaplicy szkolnej,
9) świetlicy szkolnej,
10) placu zabaw,
11) pomieszczeń sanitarnych.

Art. 35

§1. Świetlica szkolna jest formą działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły, z której mogą korzystać wszyscy uczniowie.
§2. Zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.
§3. Do zadań świetlicy należy:
1) zapewnienie wychowankom opieki w ustalonych godzinach,
2) wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem,
3) niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego,
4) opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji , która przysparza dzieciom istotnych trudności,
5) organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu),
6) organizowanie nauki i właściwej pomocy,
7) wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, teatralnej),
8) udział w życiu społecznym szkoły,
9) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
10) stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
§4. Świetlica prowadzi następującą dokumentację:
1) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
2) tygodniowy rozkład zajęć,
3) dziennik zajęć wychowawczych.

Art. 36

§1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych, w tym wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, doskonaleniu zawodowemu oraz wypełnianiu innych zadań szkoły.
§2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:
1) opracowuje organizację biblioteki szkolnej,
2) gromadzi i opracowuje zbiory,
3) prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
4) pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom,
5) może wspierać nauczycieli pomocą w szczególnych sytuacjach wymagających odrębnej organizacji pracy szkoły.

Rozdział V.
Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły
Art. 37

§1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
1) realizuje podstawowe jej zadania: wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły opisanym w Statucie,
2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
§2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.
§3. Nauczyciel ma obowiązek realizować według ustalonego harmonogramu plan dyżurów.
§4. Nauczyciel ma obowiązek realizować wydane w drodze administracyjnej zarządzenia dyrektora szkoły.
§5. Pensum godzin dydaktycznych stanowi tylko część wymiaru zatrudnienia proporcjonalnie do czterdziestogodzinnego tygodnia pracy.
§6. Nauczyciel ma obowiązek na bieżąco dokumentować osiągnięcia edukacyjne uczniów, frekwencję oraz realizację podstawy programowej.

Art. 38

§1. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
1) włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,
2) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
3) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
4) poziom i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
5) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
6) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,
7) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
8) sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,
9) mienie szkoły,
10) osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

Art. 39

§1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja intelektualna i duchowa, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
§2. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły katolickiej.
§3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. Nauczyciel:
1) przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczanego przedmiotu,
2) może tworzyć program autorski,
3) zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

Art. 40

§1. W szkole mogą być tworzone następujące zespoły nauczycieli:
1) wychowawcze,
2) przedmiotowe,
3) problemowe.
§2. Zadaniem zespołu wychowawczego, na który składają się nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale, którego to koordynatorem jest nauczyciel – wychowawca danej klasy, jest:
1) dokonywanie wyboru programów nauczania,
2) organizowanie współpracy w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,
3) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§3. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:
1) ustalenie programów nauczania,
2) dokonanie wyboru podręczników,
3) opracowanie kryteriów oceniania dla danej grupy przedmiotów,
4) analiza wyników sprawdzianów.
§4. Zadaniem zespołu problemowego jest:
1) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2) organizowanie i monitorowanie realizacji zadań powierzonych powołanemu zespołowi tematycznemu.

Art. 41

§1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
§2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
1) tworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery,
2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,
4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych,
5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie o postępach w nauce, włączanie ich w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej linii wychowania,
6) współdziałanie z powołanymi zespołami nauczycieli,
7) dbanie o poprawne i rzetelne prowadzenie dziennika zajęć.
§3. Wychowawca realizuje treści i ustala formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy spójne z programem wychowawczym szkoły.
§4. Wychowawca najpóźniej do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych zdaje dyrektorowi szkoły dziennik zajęć lekcyjnych.
§5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej w Łodzi.

Art. 42

§1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.
§2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, określonych w Statucie, w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 43

§1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.
§2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

Art. 44

§1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor – zgodnie z Regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym w szkole oraz Kodeksem Pracy.
§2. Cele i zadania statutowe szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole.
§3. Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie.
§4. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie (art. 1 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 91b ust. 2 pkt 3-4).

Rozdział VI
Uczniowie
Rozdział VI a
Zasady przyjmowania uczniów
Art. 45

§1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.
§ 2. Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:
1) rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi),
2) złożenie dokumentów wyszczególnionych w Zasadach postępowania kwalifikacyjnego.
§3. Przy rekrutacji uczniów szkoła nie ma obowiązku stosowania zasad obowiązujących szkoły publiczne.
§4. Przed rozpoczęciem nauki zostaje podpisana umowa między szkołą a rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia określająca wzajemne zobowiązania.
§5. Prowadząc postępowanie kwalifikacyjne, dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów tego postępowania zawartych w Zasadach postępowania kwalifikacyjnego.
§6. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.
§7. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

Rozdział VI b
Prawa i obowiązki uczniów
Art. 46

§1. Uczniowie mają prawo do:
1) podmiotowego i życzliwego ich traktowania, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły,
2) właściwie zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki,
4) znajomości programów nauczania i wychowania szkoły,
5) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy
6) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
8) otrzymania pomocy w przypadku trudności,
9) wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,
10) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
11) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i Statutu Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej w Łodzi.
§2. Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania Statutu i regulaminu szkoły,
2) aktywnego włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym szkoły, w lekcjach i innych zajęciach,
4) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
5) kulturalnego i życzliwego stosunku do koleżanek i kolegów oraz innych osób,
6) kształtowania postawy odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
7) godnego reprezentowania swej szkoły,
8) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
9) noszenia na terenie szkoły stroju określonego w Regulaminie,
10) udziału w konsultacjach i lekcjach dodatkowych, o ile uczeń otrzyma takie polecenie od nauczyciela, po uzyskaniu akceptacji rodzica (prawnego opiekuna).
11) dostarczyć wychowawcy usprawiedliwienie nieobecności, o którym mowa w rozdziale IIId art. 27 §2 pkt 4 w terminie tam określonym.

Art. 47

§1. Ustalony w szkole strój codzienny oraz galowy ma wymiar wychowawczy.
W szczególności strój:
1) pomaga w zachowaniu porządku i skromności,
2) kształtuje postawę okazywania szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji,
3) uczy solidarności, jednoczy wspólnotę uczniów.

Art. 48

§1. Uczniowie szkoły korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących innym uczniom kształcącym się w szkołach prowadzonych przez JST.

Rozdział VI c
Zasady oceniania
Art. 49

§1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
§2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
§3. Ocenianie ma charakter ciągły.
§4. W klasach I-III uczniowie z osiągnięć szkolnych i zachowania otrzymują ocenę opisową.
§5. W klasach IV-VIII oceny bieżące, śródroczne i roczne osiągnięć edukacyjnych ustalone są w stopniach według następującej skali:
a. stopień celujący – 6,
b. stopień bardzo dobry – 5,
c. stopień dobry – 4,
d. stopień dostateczny – 3,
e. stopień dopuszczający – 2,
f. stopień niedostateczny – 1.
§6. Ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali:
a. wzorowe
b. bardzo dobre
c. dobre
d. poprawne
e. nieodpowiednie
f. naganne
§7. Oceny z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele uczący tych przedmiotów, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
§8. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a. oceny z zajęć edukacyjnych,
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły podstawowej.
§9. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
§10. Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikacji zawiera załącznik do Statutu – „Wewnątrzszkolne zasady oceniania” (zwane dalej WZO).

Rozdział VI d
Nagrody i kary
Art. 50

§1. System nagród i kar stosowanych w Bernardyńskiej Szkole Podstawowej ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój uczniów.
§2. Uczniowie wyróżniający się mogą być nagradzani:
a) ustną pochwałą wychowawcy klasy udzieloną na forum klasy
b) pisemną pochwałą wychowawcy klasy lub innego pracownika szkoły
c) pochwałą udzieloną przez Dyrektora na forum klasy lub szkoły
d) dyplomem
e) nagrodą rzeczową
§3. W szkole obowiązują następujące rodzaje kar:
a) ustna nagana udzielona przez wychowawcę na forum klasy
b) pisemna nagana udzielona przez wychowawcę lub innego pracownika szkoły
c) ustna nagana udzielona przez Dyrektora na forum klasy lub szkoły
d) ograniczenie uczniowi prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz pozbawienie możliwości udziału w wydarzeniach organizowanych przez klasę lub szkołę
e) pisemna nagana udzielona przez Dyrektora skierowana do rodziców (prawnych opiekunów) będąca jednocześnie ostrzeżeniem o możliwości skreślenia z listy uczniów.
f) skreślenie z listy uczniów
§4. O każdej nagrodzie lub karze szkoła informuje rodziców ucznia.

Rozdział VI e
Skreślenie z listy uczniów
Art. 51

§1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów:
1) na wniosek rodzica (prawnego opiekuna),
2) w przypadku gdy swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego lub innych członków społeczności szkoły (uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły).
3) za notoryczne niewypełnianie obowiązków określonych w Statucie a w szczególności za uchylanie się od udziału w obowiązkowych zajęciach dydaktyczno-wychowawczych lub zakłócania swoim zachowaniem przebiegu zajęć
4) w przypadku wulgarnego lub agresywnego zachowania się wobec członków społeczności szkolnej.
5) za picie alkoholu lub przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły lub podczas wydarzeń organizowanych przez Szkołę.
6) za zażywanie, posiadanie bądź przebywanie pod wpływem narkotyków lub innych środków psychoaktywnych na terenie szkoły lub podczas wydarzeń organizowanych przez Szkołę.
7) za handel środkami psychoaktywnymi na terenie szkoły lub podczas wydarzeń organizowanych przez Szkołę .
8) za popełnienie przestępstwa.
9) za dopuszczenie się aktów wandalizmu na terenie szkoły lub podczas wydarzeń organizowanych przez Szkołę, a w szczególności celowe złośliwe niszczenie sprzętu szkolnego.
10) za nieregulowanie przez rodziców ucznia opłat o których mowa w rozdz. IIId, art. 27, §2, punkt 5.
11) inne poważne naruszenie postanowień niniejszego Statutu, Regulaminu Szkoły lub innych aktów obowiązujących w szkole.
12) w przypadku nieotrzymania promocji do klasy programowo wyższej.
§3. Dyrektor stosuje karę skreślenia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii wychowawcy i nauczycieli. Od decyzji o skreśleniu z listy uczniów przysługuje rodzicom (opiekunom prawnym) w terminie 14 dni prawo wniesienia za pośrednictwem Dyrektora Szkoły odwołania do Łódzkiego Kuratora Oświaty.
§4. Przy skreślaniu z listy uczniów obowiązuje zachowanie przepisów prawa zapewniających kontynuowanie procesu edukacji.

Rozdział VII
Budżet szkoły
Art. 52

§1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz czesnego wnoszonego przez rodziców.
§2. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły prowadzi ją i zarządza środkami finansowymi zgodnie z zasadami w tym zakresie ustalonymi przez organ prowadzący i podlega nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli organu dotującego w zakresie środków publicznych otrzymanych w dotacji.
§3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe
Art. 53

§1. Statut uchwala rada pedagogiczna po jego wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący.
§2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.
§3. Zmiany i uzupełnienia w Statucie zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej lub z własnej inicjatywy.

Art. 54

§1. Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty a nie gospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

Art. 55

§1. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. o. Anastazego Pankiewicza oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Bernardyńska Szkoła Podstawowa w Łodzi im. o. Anastazego Pankiewicza i godłem państwa.

Art. 56

§1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi szkół publicznych.

Art. 57

§1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

Art. 58

§1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

wróć

STATUT Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej – plik