+48 42 617 21 54

O szkole

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Szkół OO. Bernardynów w Łodzi

 •  Bernardyńskiej Szkoły Podstawowej
 •  Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego

WPROWADZENIE

W związku z dynamicznie zmieniającą się współczesnością stawiającą przed młodymi ludźmi oraz ogólnie pojętą edukacją niezliczone wyzwania zespół nauczycieli wraz z dyrekcją szkoł każdego roku podejmuje liczne działania mające na celu poprawę jakości nauczania i skuteczności wychowania. Budowa koncepcji szkół bernardyńskich opiera się na badaniu możliwości wprowadzania zmian, konieczności podjęcia działań profilaktycznych, uwzględnieniu holistycznego ujęcia postępów wychowawczo-
-edukacyjnych oraz możliwej integralności wszystkich typów szkół.

WARTOŚCI

Jako placówka katolicka realizujemy naukę głoszoną przez Kościół Katolicki oraz wprowadzamy w życie zalecenia Rady Szkół Katolickich. Zależy nam, aby w szkole OO. Bernardynów panowała życzliwa i rodzinna atmosfera, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wraz z rozwojem intelektualnym uczeń rozwijał się społecznie i kulturowo
w systemie harmonijnej współpracy między dyrekcją, gronem wychowawców, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rodziców (opiekunów). Prowadząc szkołę katolicką chcemy:

 1. Realizować możliwie wyskoki poziom nauczania przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji każdego ucznia.
 2. Wspierać rodziców w wychowaniu w duchu wartości chrześcijańskich.
 3. Działać wspólnie dla dobra ucznia.
 4. Przygotowywać do samodzielności w życiu dorosłym.
 5. Uwrażliwiać społecznie.
 6. Kształcić postawę patriotyczną i obywatelską.

MISJA SZKOŁY

Szkoły Bernardynów w Łodzi realizują misję szkoły katolickiej, tworząc odpowiednie środowisko wychowawcze, umożliwiające wszechstronny rozwój ucznia (duchowy, moralny, intelektualny, emocjonalny i fizyczny) w oparciu o wartości ewangeliczne
i patriotyczne w celu osiągnięcia dojrzałej osobowości i przygotowania do podjęcia zadań rodzinnych, społecznych i zawodowych.

Biorąc pod uwagę współczesną sytuację edukacyjną, placówka uwzględnia konieczność przygotowania dzieci i młodzieży do umiejętnej oceny rzeczywistości i dokonywania odpowiednich wyborów.

 1. Nauczyciele
 • każdy nauczyciel, wychowawca i inni pracownicy szkoły są odpowiedzialni za dzieło wychowania i dlatego mają obowiązek ukazywać młodzieży drogi rozwoju wewnętrznego, świat wartości, uczyć wyboru dobra, stawiać wymagania
  i korygować postawy,
 • obowiązkiem każdego nauczyciela jest stawianie wymagań uczniom, by uczyć ich systematyczności i odpowiedzialności za swoje wychowanie – będą to czynić
  w atmosferze życzliwości i zaufania,
 • wszyscy nauczyciele winni być również dobrymi profesjonalistami w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiadać umiejętności pedagogiczne, by przekazywać uczniom rzetelną wiedzę w sposób jasny i zrozumiały,
 • nauczyciele wychowują nie tylko słowem, ale przede wszystkim swoją osobowością oraz sposobem reagowania i interpretowania sytuacji i postaw ludzkich w duchu nauczania Kościoła.
 1. Rodzice

Zadanie wychowawcze szkoły jest nierozerwalnie złączone z wychowawczą rolą rodziny. Funkcja wychowawcza szkoły zasadniczo wspiera wychowanie rodzinne. Rodzice, wybierając szkołę katolicką, akceptują profil wychowawczy szkoły, a jej zadania wychowawcze wspierają swoim autorytetem i wymaganiami. Jednomyślność
w interpretacji wymagań szkoły jest konieczna dla stworzenia środowiska wychowawczego spójnego wewnętrznie.

WIZJA PLACÓWKI

Dyrekcja oraz nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby nauka w placówce OO. Bernardynów przebiegała w sposób harmonijny i sprzyjała wszechstronnemu rozwojowi ucznia.

Szkoła jest miejscem integralnego wychowania, ewangelizacji, nauczania, inkulturacji
i wdrażania dialogu życia pomiędzy młodymi różnych religii i środowisk społecznych. Jej zadania i program zmierzają do zapewnienia syntezy między kulturą i wiarą z jednej strony oraz wiarą i życiem z drugiej. W tej perspektywie szkoła katolicka jest otwarta dla wszystkich, którzy zaakceptują i podejmą przyjętą ofertę programową. Jednocześnie trzeba pamiętać o jej katolickiej tożsamości.

Religijny wymiar wychowania w szkole katolickiej w praktyce wyraża się w takim sposobie wychowania, w którym:

 • nie szablon, lecz osoba jest w punkcie wyjścia i dojścia;
 • harmonijnie łączy się przyrodzoność z nadprzyrodzonością;
 • nie ideologia, lecz system wartości obiektywnych i absolutnych stanowią podstawę programu wychowawczego;
 • odnosi się do kształtowania całej osobowości: rozumu, uczuć i woli;
 • nie lekceważy się wykształcenia formalnego;
 • służy się jednostce i całemu społeczeństwu;
 • nie oddziela się procesu wychowawczego od nauczania;
 • nie występują skrajności (rygoryzm –pobłażliwość);
 • istnieje współbrzmienie wszystkich autorytetów;
 • istnieją te same prawa moralne, tak dla wychowawcy, jak i dla wychowanka.

KIERUNKI ROZWOJU

Wychowanie i nauczanie powinno dotknąć każdej sfery rozwojowej ucznia (psychicznej, społecznej, fizycznej, kulturologicznej, duchowej). Dlatego nauczanie i wychowanie
w łódzkich szkołach OO. Bernardynów rozumiane są nie tylko jako realizację podstaw programowych, ale także dalekie wychodzenie poza nią. Z tego powodu dokłada się wszelkich starań, aby szkoła:

 1. posiadała bogatą i ciekawą ofertę zajęć dodatkowych,
 2. była nowocześnie wyposażona i odpowiadała aktualnemu stanowi cyfryzacji życia młodego człowieka,
 3. oferowała pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
 4. odpowiadała na indywidualne potrzeby edukacyjne, emocjonalne i społeczne ucznia,
 5. kształtowała najważniejsze umiejętności niezbędne w życiu zawodowym
  i społecznym,
 6. uwrażliwiała na potrzeby innych.

 

 

Powyższe cele chcemy osiągać poprzez:

 1. Wspomaganie pełnego i integralnego rozwoju osoby w oparciu o wartości chrześcijańskie.
 2. Podtrzymywanie i rozwijanie łaski wiary otrzymanej na chrzcie świętym poprzez towarzyszenie uczniom na drodze do doskonałości i przygotowanie ich do dawania świadectwa o Chrystusie.
 3. Pomoc w odkrywaniu własnych predyspozycji i zainteresowań.
 4. Pomoc w rozeznaniu własnej drogi życiowej.
 5. Zachęcanie ucznia do zaangażowania społecznego.
 6. Współpracę z rodzicami mającą na celu jak najlepsze przygotowanie do życia chrześcijańskiego w społeczności ludzkiej.
 7. Rozwijanie współpracy szkoły z instytucjami nauki i kultury w celu inkulturacji i przywiązania do środowiska lokalnego.

MODEL OGÓLNY ABSOLWENTA SZKÓŁ BERNARDYŃSKICH

Każdy uczeń pogłębia swoją wiarę i znajomość nauki Chrystusa:

 • przystępuje do Sakramentów Świętych (Sakramentu Pokuty, Eucharystii), uczestniczy we Mszy Świętej w niedzielę i święta oraz troszczy się o osobisty kontakt z Bogiem poprzez modlitwę,
 • troszczy się o kształtowanie prawego sumienia,
 • uczestniczy w dniach skupienia, rekolekcjach i innych formach duchowej odnowy zaproponowanych przez szkołę,
 • przyznaje się do swojej wiary i jest żywym świadectwem wobec innych – ma odwagę iść w życiu „pod prąd”.

Stara się o pogłębianie więzi międzyludzkich i dojrzałość społeczną:

 • szanuje i kocha swoich Rodziców, słucha ich rad, pomaga im w pracach domowych, uczestniczy w życiu rodzinnym,
 • szanuje starszych i stara się rozumieć ich potrzeby,
 • jest wrażliwy na krzywdę i cierpienia bliźnich, jest gotowy nieść im pomoc na miarę swoich możliwości,
 • jest zaangażowany w budowanie wspólnoty klasowej i szkolnej (stara się nieść pomoc koleżankom i kolegom, gdy widzi ich trudną sytuację, czuje się odpowiedzialny za tworzenie atmosfery i działania wspólnoty),
 • szanuje tradycje narodowe, stara się o poznanie historii i kultury ojczystej,
 • włącza się w budowanie tradycji własnej szkoły,
 • dostrzega i szanuje piękno przyrody jako dzieła Bożego.

Przyjmuje trud samowychowania w duchu chrześcijańskiej wolności:

 • cechuje go uczciwość i rzetelność w myśleniu i działaniu,
 • jest prawdomówny we wszystkich sytuacjach i okolicznościach,
 • jest odpowiedzialny za podjęte zadania,
 • stara się o wyrobienie silnej woli i odwagi w dążeniu do dobrych celów,
 • jest wolny od wszelkich uzależnień,
 • dba o kulturę osobistą (słowa, zachowania, wygląd zewnętrzny).

Troszczy się o rozwój intelektualny:

 • rozwija w sobie szacunek dla prawdy i zdolność do samodzielnego myślenia,
 • rzetelnie i systematycznie przygotowuje się do zajęć,
 • stara się o rozwój swoich uzdolnień i zainteresowań,
 • uczestniczy w życiu kulturalnym klasy, szkoły i środowiska,
 • rozwija swoje poczucie estetyki i kultury,
 • umiejętnie i selektywnie korzysta ze środków społecznego przekazu i komputera,
 • korzysta z dobrej lektury, czasopism, odpowiednich programów telewizyjnych i radiowych.

PODSUMOWANIE

Koncepcja pracy i rozwoju edukacyjnych placówek bernardyńskich jest możliwie często modyfikowana i na bieżąco aktualizowana, gdyż musi odpowiadać na potrzeby
i oczekiwania rodziców, uczniów i nauczycieli.

Oczekiwanymi efektami wdrażania i ciągłego modelowania koncepcji pracy mają być m.in.:

 1. Doskonalenie procesu nauczania.
 2. Doskonalenie procesu wychowania przy współpracy z rodzicami (opiekunami).
 3. Osiąganie lepszych wyników egzaminów końcowych.
 4. Rozwój kadry pedagogicznej.
 5. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
 6. Budowanie dobrych relacji pomiędzy szkołą a rodzicami, szkołą a środowiskiem lokalnym.
 7. Tworzenie oferty zajęć dodatkowych poprzez zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz zajęcia prowadzone przy współpracy z partnerami edukacyjnymi.
 8. Przygotowanie absolwenta do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.