+48 42 617 21 54

Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SPRAWDZANIA,
KLASYFIKOWANIA, OCENIANIA I PROMOWANIA UCZNIA
W BERNARDYŃSKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
 OO. BERNARDYNÓW

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 z pozn. zm.)

Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z pozn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych (z pozn. zm.)

ROZDZIAŁ 1. OCENIANIE – PRZEPISY OGÓLNE

§1

Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.

§2

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na sformułowaniu oceny.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 3. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
 4. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 5. wdrażanie i motywowanie ucznia do dalszej systematycznej pracy, samokontroli
  i samooceny;
 6. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
 7. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

§3

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 2. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
 3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie uczniów;
 4. przeprowadzanie egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych, i poprawkowych;
 5. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania;
 6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;
 7. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 8. ustalenie kryteriów oceniania zachowania.

§4

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 2. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 3. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 4. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 6. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 7. skutkach udzielenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§5

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Sprawdzone i ocenione pisemnie prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą otrzymać do wglądu wg przyjętej przez Radę Pedagogiczną procedury:
  1. sprawdzone i ocenione pisemnie prace ucznia są udostępnione do wglądu na terenie szkoły: uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań lub indywidualnych konsultacji;
  1. sprawdzone i ocenione pisemnie prace ucznia są przekazywane uczniowi do domu na prośbę rodzica przesłaną do nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz zobowiązaniem nieupubliczniania treści pracy i do zwrotu w ciągu 7 dni podpisanej pracy;
  1. dokumentacja dotycząca egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego lub poprawkowego jest udostępniana przez dyrektora szkoły tylko do wglądu na wniosek złożony przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
 3. Nauczyciel przechowuje pisemne prace ucznia przez cały rok szkolny.

§6

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

ROZDZIAŁ 2. KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

§7

 1. Ustala się następującą skalę i ogólne kryteria ocen w klasach I–III gimnazjum:
 2. bieżące,
 3. półroczne
 4. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

SKALA:

OCENA SYMBOL
niedostateczny 1; ndst
dopuszczający 2; dop
dostateczny 3; dst
dobry 4; db
bardzo dobry 5; bdb
celujący 6; cel
 • Przy wystawianiu bieżących ocen dopuszcza się stosowanie plusów.
 • Sprawdziany i kartkówki są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się wg następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich możliwych do uzyskania punktów:

LICEUM

STOPIEŃ SKALA w %[l1] 
ndst; (1) 0 – 39
ndst +; (1+) 40 – 49
dop; (2) 50 – 59
dop +; (2+) 60 – 64
dst; (3) 65 – 74
dst +; (3+) 75 -79
db; (4) 80 – 84
db +; (4+) 85 – 89
bdb; (5) 90 – 100
cel; (6) – dotyczy tylko sprawdzianów* 90 – 100 oraz prawidłowo wykonane zadanie dodatkowe

§8

Przy wystawianiu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu i kultury fizycznej.

§9

Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria oceniania:

 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 2. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 3. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy;
 4. systematycznie i starannie wykonuje nie tylko obowiązkowe jak również nadobowiązkowe zadania domowe

lub

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach             sportowych
i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 • systematycznie i starannie wykonuje obowiązkowe zadania domowe;
 • przejawia wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych.
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu
  w danej klasie popełniając niewielkie błędy lub nieścisłości;
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 • systematycznie i starannie wykonuje obowiązkowe zadania domowe.
 • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania wdanej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
 • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który, pomimo stwarzanych przez szkołę szans uzupełnienia braków:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności;
 • nie korzysta z proponowanej pomocy nauczyciela.

§10

Kategoriom ocen wpisywanych do dziennika przypisuje się określoną wagę wg skali:

KATEGORIA WAGA
sprawdzian 3
kartkówka 2
test (roczny, próbny egz. maturalny) 2
odpowiedź ustna 1
zadanie 1
praca domowa 1
prezentacja 1
aktywność 1
inna 1

ROZDZIAŁ 3. FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI UCZNIÓW

§11

Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę pisemną lub ustną:

 1. Sprawdzian:
 2. przez sprawdzian należy rozumieć pisemną formę sprawdzania wiadomości
  i umiejętności;
 3. dopuszcza się trzy sprawdziany w tygodniu, zapowiedziane i zapisane w terminarzu dziennika elektronicznego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; w danym dniu tygodnia może  być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian;
 4. w ciągu dwóch tygodni nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom pisemne prace kontrolne (nauczyciele języka polskiego w ciągu trzech tygodni);
 5. sprawdzone i ocenione sprawdziany nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego;
 6. Nieobecność ucznia:
  1. w przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin
   i uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni od dnia przybycia do szkoły po chorobie;
  1. w przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma zaliczenia zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem;
  1. w przypadku niezgłoszenia się ucznia w umówionym terminie nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian na najbliższej lekcji z danego przedmiotu lub w dowolnym czasie niekolidującym z obowiązkami szkolnymi; ta sama zasada obowiązuje w przypadku jednodniowej nieobecności ucznia w dniu zapowiedzianego sprawdzianu;
  1. w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w szkole dłuższej niż tydzień uczeń jest automatycznie (bez straty „nieprzygotowań”) zwolniony z wszystkich form sprawdzania z bieżącego materiału na okres ustalony z nauczycielem.
 7. Kartkówka:
 8. przez kartkówkę należy rozumieć niezapowiedzianą lub zapowiedzianą pisemną formę sprawdzania wiadomości i umiejętności obejmującą materiał z trzech ostatnich tematów;
 9. kartkówki powinny być ocenione przez nauczyciela w terminie jednotygodniowym i oddane uczniowi;
 10. oceny z kartkówki nie podlegają poprawie.
 11. Odpowiedzi ustne: nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu półrocza odpowiedź ustną, prezentację przygotowaną przez ucznia, pracę domową, pracę na lekcji lub aktywność.
 12. Dla uczniów klas III przeprowadza się dwa razy w roku próbny egzamin maturalny. Próg oceniania próbnego egzaminu został opracowany przez nauczycieli na podstawie kryteriów oceniania egzaminów maturalnych, a ocena jest wpisywana do dziennika wg kategorii „test” z wagą 2.
 13. Dla uczniów klas I i II przeprowadza się raz w roku test roczny. Próg oceniania testu rocznego jest taki sam jak w przypadku innych ocen bieżących, a ocena wpisywana jest do dziennika wg kategorii „test” z wagą 2.
 14. Skala przeliczania uzyskanego wyniku procentowego na oceny dla kategorii „Test:
STOPIEŃ SKALA w %
ndst; (1) 0 – 29
dop; (2) 30 – 39
dop +; (2+) 40 – 49
dst; (3) 50 – 59
dst +; (3+) 60 – 69
db; (4) 70 – 79
db +; (4+) 80 – 84
bdb; (5) 85 – 100

§12

Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania z bieżącego materiału na początku lekcji (brak pracy domowej, przyborów potrzebnych do lekcji, odpowiedź ustna, niezapowiedziana kartkówka). Ilość możliwych „nieprzygotowań” (oznaczanych w dzienniku elektronicznym symbolem „np” określa nauczyciel przedmiotu.

§13

 1. Uczeń ma prawo zaliczenia oceny niedostatecznej:
  1. [l2] tylko raz, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od oddania przez nauczyciela ocenionych sprawdzianów;
  1. każdą ocenę z takiego zaliczenia, również niedostateczną, nauczyciel ma obowiązek wpisać do dziennika z taką samą wagą.
 2. Mając na względzie sprawiedliwość oceniania wszystkich uczniów, nie przewiduje się możliwości poprawiania innych ocen.

ROZDZIAŁ 4. KLASYFIKACJA ŚRÓDOCZNA I ROCZNA

§14

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 2. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się trzy razy w ciągu roku szkolnego w terminie określonym w kalendarium szkolnym.
 3. Ocenę klasyfikacyjną za pierwsze półrocze oraz roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych oraz wkładu pracy ucznia i poczynionych przez niego postępów. Średnia ważona obliczona w dzienniku elektronicznym pełni rolę orientacyjną dla nauczyciela i ucznia – nie jest wiążąca przy wystawieniu oceny.
 4. Ocenę klasyfikacyjną roczną wystawia się, biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe z całego roku.

§15

Ustala się następującą skalę ocen półrocznych oraz rocznych:

OCENA SYMBOL
niedostateczny 1; ndst
dopuszczający 2; dop
dostateczny 3; dst
dobry 4; db
bardzo dobry 5; bdb
celujący 6; cel

§16

 1. Oceny należy wpisywać do dziennika elektronicznego oznaczeniem cyfrowym.
 2. Uczeń powinien być oceniany systematycznie w ciągu całego roku szkolnego.
 3. Przewidywana ocena klasyfikacyjna:
  1. przewidywana ocena klasyfikacyjna (półroczna i roczna) jest wpisywana przez nauczyciela do dziennika elektronicznego nie później niż dwa tygodnie przed terminem wystawienia ocen.
  1. przewidywana niedostateczna ocena klasyfikacyjna (półroczna i roczna) jest wpisywana przez nauczyciela do dziennika elektronicznego nie później niż miesiąc przed terminem wystawienia ocen.
  1. o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
 4. Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Tryb postępowania jest następujący:
 5. najpóźniej w dniu następnym po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej (półrocznej) ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek do dyrektora o egzamin sprawdzający z danego przedmiotu, wskazując proponowaną dla ucznia ocenę;
 6. dyrektor z nauczycielem przedmiotu ustala termin egzaminu sprawdzającego, najpóźniej w ostatnim dniu klasyfikacji ustalonym przez dyrektora;
 7. nauczyciel przedmiotu przygotowuje test obejmujący program nauczania danej klasy według obowiązujących kryteriów z danego przedmiotu.

Uczeń poprawia ocenę odpowiednio na: [l3] 

 • bardzo dobry jeśli uzyska 90% i więcej,
 • dobry jeśli uzyska 75% i więcej,
 • dostateczny jeśli uzyska 60% i więcej,
 • dopuszczającą jeśli uzyska 40% i więcej.

W przeciwnym razie ocena pozostaje bez zmian.

 • Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.
 • Uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, jeżeli z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 • Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • Pozostałe kwestie związane z ocenianiem i klasyfikowaniem rozstrzyga się wg zapisów zawartych w stosownych rozporządzeniach MEN.

ROZDZIAŁ 5. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

§17

 1. System nagród i kar stosowanych w szkole ma zawsze znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój uczniów.
  1. Nagrody i kary stosowane w szkole określa Statut szkoły.

§18

 1. Zachowanie uczniów podlega ocenie wg skali:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne.
  • Ocena wzorowa wskazuje na wyróżniającą się postawę ucznia, ocena nieodpowiednia na niedopełnienie podstawowych powinności i obowiązków ucznia, natomiast ocena naganna na rażące naruszenie zasad regulaminu szkolnego lub norm etycznych i moralnych obowiązujących w szkole.
  • Punktem wyjścia przy ustalaniu oceny zachowania jest ocena dobra.
  • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§19

 1. Dla zobiektywizowania oceny zachowania wprowadza się punktowy system oceniania.
 2. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez całe półrocze. Punkty przyznaje się w określonych dalej kryteriach.
 3. Wszelkie uwagi (punkty) dotyczące zachowania uczniów wpisuje się w dzienniku elektronicznym LIBRUS.
 4. Wpisów mogą dokonywać:
  1. wychowawca,
  1. dyrektor,
  1. nauczyciel przedmiotu,
  1. psycholog szkolny,
  1. wszyscy pracownicy pedagogiczni.
 5. Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów.
 6. Do wychowawcy klasy wnioski o wpis mogą zgłaszać uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, osoby spoza szkoły.
 7. Wpis ma charakter punktowo-opisowy.
 8. Każdorazowe przyznawanie punktów przez wychowawcę lub innego nauczyciela powinno się odbywać w zapisie ,,uwaga publiczna”.
 9. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „nieodpowiednia”, bez względu na liczbę uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.

§20

Ustala się następujące szczegółowe kryteria ocen:

 1. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 140 punktów, co jest równowartością oceny dobrej zachowania. W ciągu danego semestru swoim zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy przyczynia się do zwiększenia liczby punktów, a tym samym wyższej oceny zachowania.
 2. Przyjmuje się następującą skalę wystawiania oceny zachowania:
wzorowe 200 punktów i powyżej 
bardzo dobre 170 – 199
dobre 120 – 169
poprawne 86 – 119
nieodpowiednie 61 – 89
naganne 60 i poniżej
 • Pod koniec I semestru punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę nauczyciel wychowawca zamienia na ocenę z zachowania. Z początkiem kolejnego semestru uczeń otrzymuje znowu 140 punktów. Pod koniec II semestru zliczone zostają punkty za zachowanie
  w II semestrze.
 • Aby wystawić ocenę roczną zachowania, należy dodać punkty z I oraz II semestru, następnie podzielić otrzymaną sumę przez liczbę 2. Otrzymana liczba zostaje zamieniona na odpowiednią ocenę zachowania.
 • W szczególnych przypadkach ocenę zachowania półroczną lub roczną ustala wychowawca po konsultacji z dyrektorem i radą pedagogiczną.
 • Uczeń może otrzymać punkty dodatnie wg przyjętych kryteriów:
Lp. KRYTERIA OCENIANIA PKT UWAGI
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
1. Pozytywny stosunek do obowiązków szkolnych – dotrzymywanie terminów, wywiązywanie się ze zobowiązań, brak spóźnień, 100% frekwencja 5 – 20 Przyznawane raz
w ciągu półrocza
2. Godne reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 5   Każdorazowo  
3. Aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych 1 – 10 Każdorazowo  
4. Sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych 10 Każdorazowo  
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
1. Pomoc kolegom w nauce zweryfikowana przez nauczyciela 5 Przyznawane raz
w ciągu półrocza
2. Aktywna praca w wolontariacie, scholi, chórze, SKRH 5, 10 Przyznawane raz
w ciągu półrocza
3. Aktywna praca w samorządzie klasowym: gospodarz klasy, zastępca, skarbnik, inna znacząca funkcja (np. organizator imprezy lub uroczystości klasowej) 5   Przyznawane raz
w ciągu półrocza
– wychowawca  
4. Aktywna praca w samorządzie szkolnym 10 Przyznawane raz
w ciągu półrocza
5. Udział w akcjach promujących szkołę 5, 10 Każdorazowo
6. Inne formy aktywnego udziału w życiu szkoły 1, 5, 10 Przyznawane raz
w ciągu półrocza
Dbałość o honor i tradycję szkoły
1. Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym 3 Każdorazowo
2. Obsada liturgiczna podczas mszy i nabożeństw, prowadzenie modlitw 1 Każdorazowo
3. Reprezentowanie szkoły w uroczystościach i wydarzeniach pozaszkolnych w czasie wolnym od zajęć szkolnych 10   Każdorazowo
Dbałość o piękno mowy ojczystej
1. Przygotowywanie materiałów na szkolną stronę www lub gazetek klasowych lub szkolnych 5 Każdorazowo
2. Udział w przedstawieniach i akademiach szkolnych. 5 Każdorazowo
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób
1. Przygotowywanie i zaprezentowanie informacji w klasie lub dla społeczności szkolnej na temat zagrożeń – nałogi, zasady bezpieczeństwa na drodze, w wodzie, w górach lub propagujących zdrowy styl życia 5, 10   Każdorazowo  
2. Udział w kursach pierwszej pomocy itp. 5 Przyznawane raz
w ciągu półrocza
3. Aktywny udział w akcjach na rzecz zdrowia lub ratowania życia innych osób, np. udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej itp. 5, 10   Przyznawane raz
w ciągu półrocza
Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
1. Nienaganny strój, schludny wygląd, dbałość o higienę osobistą 10, 20 Przyznawane raz
w ciągu półrocza
Okazywanie szacunku innym osobom
1. Wysoka kultura osobista w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły, uczniami 10, 20   Przyznawane raz
w ciągu półrocza
 • Uczeń może otrzymać punkty ujemne wg przyjętych kryteriów:
Lp. KRYTERIA OCENIANIA PKT UWAGI
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
1. Nieusprawiedliwiona w wyznaczonym terminie 7 dni po powrocie do szkoły godzina lekcyjna -5 Za każdą godzinę
2. Nieusprawiedliwione przez rodzica spóźnienie na lekcję -1 Każdorazowo  
3. Niewywiązywanie się z zadań przyjętych  przez ucznia -5 -10 -15 Każdorazowo  
4. Używanie podczas lekcji lub przerw telefonu komórkowego oraz innego sprzętu bez zgody i wiedzy nauczyciela -5 na przerwie -10 na lekcji Każdorazowo  
5. Przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć lekcyjnych -5 -10 Każdorazowo  
6. Unikanie zapowiedzianych sprawdzianów i kartkówek, negatywny stosunek do obowiązków szkolnych -5  -10
-20
Przyznawane raz
w ciągu półrocza
Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
1. Kradzież, wymuszanie pieniędzy lub dóbr materialnych -20 -30
-40
-50
Każdorazowo
2. Rozpowszechnianie treści niemoralnych, rasistowskich lub obrażających uczucia religijne -10 -20
-30
Każdorazowo
3. Zaśmiecanie, zanieczyszczanie szkoły i terenu wokół niej -1 
–  -5
Każdorazowo
4. Niszczenie mienia szkolnego lub innego -10 -20
-30
Każdorazowo
+ zwrot kosztów naprawy
Dbałość o honor i tradycję szkoły
1. Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych, wyjściach i wyjazdach pozaszkolnych -5
-10
Każdorazowo  
2. Brak szacunku dla symboli narodowych i religijnych -5
-10
Każdorazowo
3. Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych -5 Każdorazowo
4. Szkodzenie wizerunkowi szkoły poprzez np. rozpowszechnianie szkodliwych opinii nt. szkoły lub jej pracowników, szkalowanie uczniów lub pracowników szkoły, niewłaściwe zachowanie w szkole lub poza szkołą -20
-30
-40
-50  
Każdorazowo  
Dbałość o piękno mowy ojczystej
1. Wulgarne słownictwo -5, -10 Każdorazowo
Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób
1. Samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas przerw -10 Każdorazowo  
2. Samowolne opuszczanie terenu szkoły lub sali lekcyjnej podczas zajęć -20 Każdorazowo
3. Odłączenie się od grupy podczas wycieczek szkolnych -20 Każdorazowo
4. Palenie papierosów i e-papierosów w szkole i poza nią -50 Każdorazowo
5. Przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających -100 Każdorazowo
6. Przynoszenie, rozprowadzanie lub spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających na terenie szkoły, podczas wycieczek lub podczas zorganizowanych wyjść -100 Każdorazowo
7. Agresja: – bójki i pobicia – przemoc psychiczna – zachowanie zagrażające życiu lub zdrowiu w szkole, na wycieczkach lub podczas zorganizowanych wyjść. -20 
-30
-50
-100  
Każdorazowo
Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
1. Niestosowny wygląd wyzywający lub nieestetyczny strój, fryzura i makijaż, brak stroju szkolnego -5 -10   Każdorazowo, dotyczy również wycieczek i imprez szkolnych
2. Brak obuwia na zmianę -5 Każdorazowo
Okazywanie szacunku innym osobom
1. Okłamywanie nauczyciela lub pracownika szkoły -20 Każdorazowo, dotyczy również wycieczek i imprez szkolnych
2. Umieszczanie w Internecie wizerunku innych członków społeczności szkolnej bez ich wiedzy i zgody -20 Każdorazowo
3. Szykanowanie, obgadywanie czy pisanie nieprawdy w Internecie (np. na forach internetowych i społecznościowych) -10  –  -50 Każdorazowo
4. Brak kultury osobistej w kontaktach z pracownikami szkoły oraz z innymi uczniami np. zuchwałe i bezczelne odnoszenie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły -10 -20   Każdorazowo
5. Fałszowanie podpisu rodziców, opiekunów prawnych nauczycieli oraz dokumentacji szkolnej -50   Każdorazowo
 • Na koniec każdego semestru uczniowie dokonują samooceny oraz oceny pozostałych uczniów z klasy w formie ankiety. Przedział punktów, jakie w ten sposób można uzyskać, to od -10 do +10 (średnia arytmetyczna wszystkich punktów).
 • Nauczyciele są zobowiązani do wpisania punktów z zachowania na bieżąco.
 • Nauczyciel punkty przyznawane raz w półroczu jest zobowiązany wpisać najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem wystawienia ocen śródrocznych i rocznych

ROZDZIAŁ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Zasady wewnątrzszkolnego sprawdzania, klasyfikowania, oceniania i promowania ucznia w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym stanowią załącznik do Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

§22

Zasady wewnątrzszkolnego sprawdzania, klasyfikowania, oceniania i promowania ucznia
w Bernardyńskim Liceum Ogólnokształcącym zostały zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego 4 września 2017 r. i wchodzą w życie od roku szkolnego 2017/2018