+48 42 617 21 54

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOŁACH OO. BERNARDYNÓW W ŁODZI

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 r. poz. 1591);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

ustala się procedurę organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana i organizowana jest zgodnie
z rozporządzeniem. Wszyscy pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania rozporządzenia.

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wszyscy nauczyciele, psycholog szkolny i inni zatrudnieni w szkole specjaliści.

3. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. Rodzic zostaje poinformowany przez wychowawcę, dyrektora szkoły lub psychologa o potrzebie objęcia jego dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

4. Nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.

6. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów:

 • wybitnych uzdolnień,
 • niepełnosprawności,
 • niedostosowania społecznego,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • specyficznych trudności w uczeniu się,
 • zaburzeń komunikacji językowej,
 • choroby przewlekłej,
 • zaburzeń psychicznych,
 • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • rozpoznanych niepowodzeń szkolnych,
 • zaniedbań środowiskowych,
 • trudności adaptacyjnych,
 • odmienności kulturowych.

7. Pomocą objęci są uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego oraz nieposiadający orzeczenia lub opinii, ale dla których konieczne jest udzielenie pomocy na podstawie rozpoznania dokonanego przez nauczyciela lub psychologa.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest także udzielana rodzicom i nauczycielom poprzez wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Udzielana jest ona w formie porad i konsultacji.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 • rodzicami ucznia,
 • poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi,
 • instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci,
 • placówkami doskonalenia nauczycieli.

10. Z inicjatywą o udzielenie pomocy mogą wystąpić:

 • uczeń,
 • rodzice ucznia,
 • dyrektor szkoły,
 • nauczyciel, wychowawca klasy,
 • specjalista prowadzący zajęcia z uczniem,
 • pielęgniarka szkolna,
 • poradnia psychologiczno-pedagogiczna i inne poradnie specjalistyczne,
 • pracownik socjalny,
 • asystent rodziny,
 • kurator sądowy.

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w pracy bieżącej z uczniem poprzez:

 • dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia,
 • indywidualizację pracy na zajęciach w miarę możliwości prowadzących zajęcia,
 • udzielanie pomocy doraźnej w ramach konsultacji,
 • w formach zorganizowanych w postaci:
 • zajęć specjalistycznych, np. korekcyjno-kompensacyjnych (dla uczniów
  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się),
 • socjoterapeutycznych oraz innych zajęć́ o charakterze terapeutycznym (dla uczniów z dysfunkcjami i/lub zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne oraz w innych przypadkach uznanych przez zespół pedagogiczny za wymagające interwencji psychologa),
 • doradztwa zawodowego,
 • porad i konsultacji dla uczniów,
 • porad i konsultacji dla rodziców,
 • porad, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli.

12. Uczniowi niepełnosprawnemu, niedostosowanemu społecznie oraz zagrożonemu niedostosowaniem społecznym szkoła zapewnia:

 • warunki umożliwiające realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • warunki do nauki odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
 • integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

13. W celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym za zgodą organu prowadzącego można w szkole zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, asystentów nauczycieli lub pomocy nauczycieli.

14. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się zespół, w skład którego wchodzą: dyrektor szkoły, nauczyciel – wychowawca, psycholog i/lub pedagog szkolny oraz jeden nauczyciel uczący dane dziecko. Po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOFU) obejmującej, np. funkcjonowanie dziecka podczas zajęć edukacyjnych, interakcji rówieśniczych na podstawie tego orzeczenia zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Pracę zespołu może, oprócz wychowawcy, koordynować́ inny nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem. Dyrektor może wyznaczyć osobę do koordynowania pracy zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) wyłącznie spośród nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

15. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

16. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna kształcenie.

17. Program określa formy i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Opracowany IPET koordynator zespołu przedstawia dyrektorowi szkoły. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego opracowano IPET, mają obowiązek znać jego treść i stosować się do zaleceń w nim zawartych.

18. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu. Rodzice ucznia otrzymują na ich wniosek kopię programu. Jeśli rodzice lub opiekunowie prawni nie uczestniczyli w opracowywaniu programu, o ustalonych dla ucznia formach, okresie i wymiarze godzin udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawca klasy zawiadamia rodzica.

19. Dwa razy w roku szkolnym (na tydzień przed posiedzeniami klasyfikacyjnymi) zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOFU), uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku; zgodnie z przepisami oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

20. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOFU) może być udostępniona poradni psychologiczno-pedagogicznej na podst. §7 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743).

21. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu zobowiązane zostają do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych na spotkaniu, tj. spraw, które mogą̨ naruszać́ dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także innych osób, które uczestniczą w spotkaniu zespołu, np. przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poruszane podczas spotkania zespołu sprawy dotyczące ucznia, np. jego stanu zdrowia, ograniczeń i trudności, służą̨ bowiem wyłącznie właściwej organizacji kształcenia specjalnego dla ucznia i nie powinny być ujawniane osobom trzecim.

22. Uczeń, który nie posiada opinii/orzeczenia, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy klasy zostaje również objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nie jest konieczne zwoływanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia, który wymaga pomocy dotyczącej pojedynczej sfery jego funkcjonowania. Nauczyciel przedmiotu, który rozpoznał trudności, niezwłocznie udziela pomocy uczniowi, informując o tym wychowawcę.

Pomoc udzielana jest w formach zorganizowanych lub w postaci pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem. Wniosek o objecie ucznia pomocą nauczyciele kierują w formie ustnej do wychowawcy klasy.

W przypadku gdy nauczyciel lub wychowawca uzna, że uczeń wymaga zorganizowanej formy pomocy, przekazuje informację psychologowi. Psycholog zasięga informacji i opinii o uczniu od wychowawcy, planuje formy i okres udzielania pomocy zgodnie z możliwościami szkoły. Wychowawca klasy oraz psycholog pozostają w kontakcie z rodzicami ucznia. Tak dzieje się również w przypadku, gdy specjalista, pedagog lub psycholog na podstawie obserwacji
i zdefiniowania wystąpienia trudności musi udzielić niezwłocznie wsparcia psychologicznego. W takim wypadku to specjalista informuje wychowawcę i rodziców.

23. Dzieci i uczniowie objęci indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.

24. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
OO. Bernardynów stanowi integralną część każdego ze Statutów.

25. Procedura wchodzi w życie z dniem 30 września 2017 roku.