+48 509 061 482

Statut Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego

 

STATUT

Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego
im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi

Rozdział 1

Przepisy definiujące

§ 1

Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć: BernardyńskieLiceum Ogólnokształcące im.
  o. Anastazego Pankiewicza;
 2. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
 3. rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 4. uczniach – rozumie się przez to młodzież – uczniów szkoły;
 5. wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału;
 6. radzie pedagogicznej – rozumie się przez to radę pedagogiczną szkoły;
 7. dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora szkoły;
 8. osobie prowadzącej – rozumie się przez to Prowincję Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Polsce mającą siedzibę w Krakowie przy ulicy Bernardyńskiej 2 reprezentowaną przez osobę sprawującą urząd Prowincjała;
 9. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 10. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi BernardyńskieLiceum Ogólnokształcące im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi. Na pieczęciach może być używana nazwa skrócona w brzmieniu: Bernardyńskie LO w Łodzi.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. bł. o. Anastazego Pankiewicza 15 w Łodzi.
 3. Osobą prowadzącą szkołę jest Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 2 reprezentowana przez osobę sprawującą urząd Prowincjała.
 4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.
 5. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Szkoła jest czteroletnim niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.
 7. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych – na zasadach i warunkach określonych w ustawie
  – Prawo oświatowe.

§ 3

1. Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół niepublicznych w ustawie – Prawo oświatowe:

 1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącego;
 2. realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania liceum publicznego;
 3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ustawie o systemie oświaty;
 4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 5. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
 6. stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.

2. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) wybierają ją dla swoich dzieci i akceptują jej Statut. W szczególności dostępna jest dla młodzieży z rodzin, dla których charakter wychowawczy szkoły stanowi płaszczyznę szczególnego wspierania rodziny.

Rozdział 3

Cele i zadania szkoły

§ 4

 1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
 3. celów i zadań statutowych;
 4. programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 5. programów nauczania.
 6. Zasada zapisana w ust. 1 stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora oraz nauczycieli i jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.
 7. W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.

§ 5

 1. Podstawowym celem szkoły jest wspieranie rozwoju osobowego młodzieży – w procesie wychowania, nauczania i opieki, określonym dla liceum ogólnokształcącego, realizowanym według koncepcji zapisanej w § 4.
 2. Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.
 3. W pracy wychowawczej, w tym poprzez kształcenie, szkoła kieruje się nauką św. Jana Pawła II: „Chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej «był» a nie tylko więcej «miał»; aby więc poprzez wszystko co «ma» co «posiada» umiał bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej «być» nie tylko «z drugimi», ale także «dla drugich»”.

§ 6

 1. Fundament procesu wychowawczego szkoły określa program wychowawczo-
  -profilaktyczny.
 2. Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i  ucznia, nauczycieli miedzy sobą, dyrektora i nauczycieli.
 3. Środowisko wychowawcze Szkoły tworzą jej nauczyciele i inni pracownicy oraz młodzież i rodzice (opiekunowie prawni).
 4. Szkoła rozwija współpracę rodziców i nauczycieli, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.
 5. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 6. Szkoła ma prawo powierzyć prowadzenie zajęć wykraczających poza podstawę programową innym podmiotom przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa
  i opieki. Zajęcia te mogą być dodatkowo płatne. Nadzór nad właściwym przebiegiem takich zajęć sprawuje dyrektor szkoły.

§ 7

Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:

 1. umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i  dalszego kształcenia;
 2. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły;
 3. dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
 4. uczniom potrzebującym pomocy umożliwia uzyskanie jej według możliwości szkoły,
  a uczniom szczególnie uzdolnionym może umożliwiać realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami;
 5. wychowuje młodzież w wierze, poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, tożsamości religijnej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury, religie i narody;
 6. kształci, przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych do użytku
  w szkole programów nauczania;
 7. umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według ich potrzeb i możliwości szkoły; uczniom szczególnie uzdolnionym może zaproponować indywidualny program nauczania, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych;
 8. zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb;
 9. wspiera rozwój religijny, społeczny i emocjonalny uczniów poprzez stwarzanie warunków formacji i organizowanie różnych jej form;
 10. wspiera rodziców w wychowaniu ich dzieci;
 11. uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków;
 12. dąży do uzyskania wysokiego poziomu kształcenia, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.

§ 8

 1. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania o  charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 2. Szkoła wspiera wychowawczą rolę rodziny w oparciu o własny program wychowawczy oparty na zasadach i wartościach chrześcijańskich skierowany do uczniów, realizowany przez nauczycieli oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.
 3. Program wychowawczy i program profilaktyki musi być zgodny z charakterem wychowawczym szkoły określonym w Statucie, zgodny z zasadami wiary i moralności katolickiej oraz zasadami personalizmu chrześcijańskiego.
 4. Program wychowawczy szkoły realizują wszyscy nauczyciele.

§ 9

 1. Szkoła podejmuje starania w zakresie udzielania uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

§ 10

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole – w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
 2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne – w celu zwiększania skuteczności pomocy udzielanej uczniom.
 3. Rodzicom i nauczycielom pomoc może być udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły lub pracownik przez niego upoważniony. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas.
 5. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców
  i rodziców oraz wszystkich nauczycieli i dyrektora szkoły.
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z  rodzicami oraz podmiotami, o których mowa w odrębnych przepisach.
 7. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy dostosowywane do aktualnych potrzeb uczniów.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy w  szczególności: ucznia, rodziców ucznia, dyrektora, wychowawcy klasy oraz specjalisty zatrudnionego w szkole.
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, także w formie zajęć, o których mowa w odrębnych przepisach dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 10. Uczeń wymagający wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ma prawo wyboru osoby lub placówki, w której taką pomoc otrzyma.
 11. Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 12. Po dokonaniu obserwacji pedagogicznej oraz konsultacji z rodzicami szkoła proponuje konkretne formy oraz zakres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 13. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich
  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli wspierało rozwój ucznia.
 14. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.
 15. W szkole podejmowane są działania, których celem jest organizowanie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznanie sytuacji ucznia powinno być troską i obowiązkiem wychowawcy.
 16. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości oraz może organizować pomoc we współpracy z właściwą jednostką administracji samorządowej oraz innymi podmiotami angażującymi się w niesienie pomocy innym.

§ 11

 1. W szkole podejmowane są działania, których celem jest organizowanie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznanie sytuacji ucznia powinno być troską i obowiązkiem wychowawcy.
 2. W pracy wychowawczej podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia” i bycia nie tylko „z drugimi”, ale i „dla drugich” (św. Jan Paweł II).

§ 12

Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela zgodnie z  odrębnymi przepisami.

§ 13

 1. Wszyscy uczniowie podczas pobytu na terenie szkoły w czasie zorganizowanych przez szkołę lekcji i zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz pozalekcyjnych znajdują się pod opieką nauczycieli zgodnie z przyjętym planem lekcji, programem zajęć, planem dyżurów i zakresem obowiązków.
 2. W trakcie pobytu uczniów poza terenem szkoły, np. wycieczki, zawody sportowe, opiekę nad zorganizowaną grupą sprawuje nauczyciel lub opiekun wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 3. Nauczyciel planujący wycieczkę przedstawia dyrektorowi szkoły opracowany wcześniej program w terminie nie krótszym niż tydzień przed planowanym wyjazdem
  z wymienieniem osób dodatkowo sprawujących opiekę nad uczniami.
 4. Zajęcia organizowane przez nauczycieli poza terenem szkoły, np. wycieczki, zawody sportowe, wyjścia edukacyjne wymagają zgody dyrektora.
 5. Wszyscy uczniowie powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadów ubezpieczają rodzice w ramach indywidualnego ubezpieczenia lub ubezpieczenia grupowego, które może zaproponować szkoła. Wybór formy ubezpieczenia zależy od woli rodziców.
 6. Nauczyciele obowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie i miejscu wskazanym w planie dyżurów i ponoszą pełną odpowiedzialność administracyjną i cywilną za wypadki, które zdarzają się w czasie i miejscu pełnionego dyżuru.
 7. Plan dyżurów nauczycieli opracowywany jest w każdym roku szkolnym i obowiązuje do czasu jego zmiany. Plan dyżurów może być doraźnie modyfikowany w wyniku koniecznych zmian planu zajęć.

Rozdział 4

Organa szkoły

§ 14

 1. Organami szkoły są:
 2. dyrektor szkoły;
 3. rada pedagogiczna;
 4. rodzice;
 5. samorząd uczniowski.
 6. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania organów.
 7. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.
 8. Skargi, wnioski i opinie mogą być także składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel osoby prowadzącej, wychowawca, prefekt, pedagog szkoły, psycholog szkolny, wicedyrektor.
 9. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.

Rozdział 4a

Dyrektor

§ 15

 1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje osoba prowadząca przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów, uwzględniając charakter wychowawczy szkoły.
 2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej.
 3. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w przypadku
  i jego nieobecności inny wyznaczony nauczyciel tej szkoły.  

§ 16

Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań odpowiednio z osobą prowadzącą szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą pedagogiczną, rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów, samorządem uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego.

§ 17

 1. Dyrektor dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników na zasadach, które nie mogą być sprzeczne z  obowiązującym prawem.
 2. W zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników dyrektor zobowiązany jest dobierać osoby, które będą kwestionowały charakteru wychowawczego szkoły oraz będą realizować zadania edukacyjne i wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie (por. art. 183b § 4 KP).
 3. Dyrektor szkoły, zapewniając bezpieczny pobyt ucznia w szkole, ma prawo zainstalować na terenie szkoły oraz terenie bezpośrednio przyległym system monitoringu wizyjnego wraz z systemem kontroli dostępu.

§ 18

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:
 2. odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;
 3. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 5. jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz za dobrą atmosferę w szkole;
 6. jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 7. opracowuje plan pracy szkoły i arkusz organizacyjny oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 8. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
 9. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
 10. sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 11. zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 12. powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
 13. przyjmuje uczniów zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie;
 14. może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej;
 15. organizuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 16. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 17. dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 18. nadzoruje prawidłowość realizacji bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
 19. wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z prawidłową organizacją
  i realizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, a także
  z zapewnieniem uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków pracy, pobytu i opieki;
 20. organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły;
 21. współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 22. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i  wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i  innowacyjnej;
 23. powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy;
 24. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli
  i organa szkoły;
 25. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 26. odpowiada za dokumentację szkoły.
 27. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i  pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w  sprawach: 
 28. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne;
 29. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
 30. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
 31. odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 32. dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
 33. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje odpowiednio z osobą prowadzącą, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 34. Dyrektor informuje na bieżąco osobę prowadzącą o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.
 35. Dyrektor może powołać wicedyrektora.
 36. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
  o działalności szkoły.

§ 19

 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za realizację procesu wychowania i  kształcenia według zasad obowiązujących w szkole katolickiej – określonych w Statucie i  przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.
 2. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności:
 3. dopuszczania w szkole programów nauczania;
 4. wyboru podręczników;
 5. ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego.
 6. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:
 7. wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki;
 8. właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

Rozdział 4b

Rada pedagogiczna

§ 20

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor oraz wszyscy nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w  szkole.
 3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
 4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu i śródsemestrze, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego,
  z inicjatywy przewodniczącego, osoby prowadzącej szkołę, a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

§ 21

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentu pedagogicznego (zgodnie z  odrębnymi przepisami ustawy  Prawo oświatowe);
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie;
  • ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
  • ustalanie szczegółowych warunków i sposobu oceniania.
 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  1. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  1. decyzję o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy;
  1. propozycje szkolnego pedagoga i psychologa dotyczące szczegółowych warunków dostosowania wymagań do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z  przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 22

 1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany w Statucie szkoły.
 2. Rada pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i jego zmiany.

§ 23

 1. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem szkoły, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
 2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków z wyłączeniem §21 ust. 1 pkt 5 – w tym przypadku wymagana jest większość bezwzględna.
 3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do zachowania tajemnicy i nieujawniania spraw omawianych podczas zebrania rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz szkoły jako instytucji.
 5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora lub za zgodą dyrektora na wniosek rady pedagogicznej w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Rozdział 4c

Rodzice

§ 24

 1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.
 2. Rodzice wspierają działalność statutową szkoły, współdziałają z dyrektorem
  i nauczycielami.
 3. W szkole może działać komitet rodzicielski, do którego nie ma zastosowania art. 83 i art. 84 ust. 1-4 i 6-7 ustawy – Prawo oświatowe.
 4. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek.
 5. Szkoła może zaproponować rodzicom różne formy dokształcania i formacji.
 6. Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą szkoły jako instytucji edukacyjnej.
 7. Rodzice uczniów mają prawo do:
  1. zapoznania się ze Statutem i regulaminami szkoły;
 8. zapoznania się z programem profilaktyczno-wychowawczym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania
  i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;
 9. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.
 10. Rodzice mają obowiązek:
  1. współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci,
 11. brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach,
 12. wspierać, szczególnie swoją postawą, szkołę jako instytucję wychowawczą, którą wybrali dla swego dziecka lub którą wybrało ich dziecko,
 13. na szkolnym formularzu usprawiedliwić nieobecność ucznia w terminie do 7 dni od powrotu dziecka do szkoły,
 14. terminowo regulować zobowiązania finansowe wobec szkoły.

Rozdział 4d

Samorząd uczniowski

§ 25

 1. W szkole działa samorząd uczniowski (SU).
 2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Organy samorządu są reprezentantami uczniów wobec dyrektora i rady pedagogicznej.
  W zakresie indywidualnych potrzeb każdy uczeń ma prawo zgłaszania ich bezpośrednio dyrektorowi i radzie pedagogicznej.
 5. Regulamin SU nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
 6. Samorząd może przedstawiać dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań uczniów;
  • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  • prawo organizowania w szczególności działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem;
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 7. Przed zakończeniem roku szkolnego samorząd składa sprawozdanie z realizacji planu dyrektorowi szkoły.
 8. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 9. Tworzenie i działanie samorządu ma wymiar wychowawczy i powinno być spójne ze Statutem szkoły.

§ 26

 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.
 2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:
  • sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i  uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę;
  • sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do dyrektora szkoły;
  • sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę;
  • sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami a szkołą oraz konflikty między pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły a dyrektorem rozwiązuje osoba prowadząca szkołę;
  • sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 27

 1. W sytuacjach kryzysowych nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
 2. Nauczyciel:
  • rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;
  • w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;
  • w razie potrzeby za pośrednictwem wychowawcy informuje o problemie rodziców;
  • gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazuje go do dyrektora szkoły.
 3. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
 4. W rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych może brać udział psycholog lub pedagog szkolny.
 5. W przypadku sytuacji konfliktowej stronom przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły, a następnie do osoby prowadzącej.
 6. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie lub drogą elektroniczną. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 7. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.

§ 28

 1.  W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża dyrektor, określając jednocześnie warunki tej działalności.

§ 29

 1. W szkole może działać Szkolny Wolontariat.
 2. Celami głównymi Szkolnego Wolontariatu są uwrażliwienie i aktywizowanie uczniów i  społeczności szkolnej do podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są w szczególności do:
 4. potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły), w szczególności w ramach Caritas;
 5. społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych.
 6. Za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu oraz nadzoruje działania Szkolnego Wolontariatu.
 7. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez:
 8. wychowawców oddziałów wraz z ich klasami;
 9. nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 10. rodziców;
 11. inne osoby i instytucje.
 12. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu może regulować odrębny regulamin.

Rozdział 5

Organizacja pracy szkoły

§ 30

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
  • dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
 3. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 4. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 5. zajęcia realizowane przy współpracy z partnerami edukacyjnymi;
  • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 6. Nauka religii katolickiej – katecheza – realizowana w formie zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest obowiązkowa ze względu na charakter osoby prowadzącej szkołę.
 7. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły za zgodą osoby prowadzącej szkołę.
 8. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 i 3 zajęcia edukacyjne.
 9. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt 6, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach pomocy psychologiczno-
  -pedagogicznej.
 10. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.
 11. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.
 12. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut.
 13. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
 14. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane według innych niż wymienione w ust. 7 zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.

§ 31

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa plan pracy szkoły opracowany przez dyrektora.
 2. Organizację pracy szkoły wyznacza zatwierdzony przez dyrektora ramowy harmonogram całorocznej pracy szkoły, który uwzględnia w szczególności terminy zebrań i konsultacji rodziców z nauczycielami, ferii i dni wolnych od zajęć dydaktycznych oraz ważnych wydarzeń w życiu szkoły.

§ 32

W ciągu roku szkolnego w szkole organizowane są różne formy wychowania i formacji w  tym rekolekcje i dni skupienia.

§ 33

 1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
 2. Szkoła prowadzi dokumentację zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

 1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
  • pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
  • biblioteki;
  • gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
  • zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
  • pomieszczeń administracyjno-gospodarczych;
  • pokoju dydaktycznego;
  • stołówki;
  • kaplicy szkolnej;
  • pomieszczeń sanitarnych.

§ 35

 1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
  • realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów;
  • doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli;
  • udostępnianiu książek i innych źródeł informacji;
  • tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
   z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
  • rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i  pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
  • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
 3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz, który w szczególności:
  • gromadzi i opracowuje zbiory;
  • udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom;
  • prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej;
  • organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów;
  • tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę;
  • współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

§ 36

 1. W szkole prowadzone są zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego w celu wspierania uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i  możliwości indywidualnych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych lub zawodowych, w tym wyboru kierunku studiów.
 2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
 3. obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
 4. zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
 5. zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanych z wyborem kierunku dalszego kształcenia lub zawodu;
 6. zajęciach z wychowawcą.
 7. Treści programowe i sposób ich realizacji, określone w odrębnych przepisach, dostosowywane są do potrzeb i indywidualnych predyspozycji uczniów.
 8. Dyrektor powierza zadania doradcy zawodowego nauczycielowi, który ma możliwość wypełnić zadania określone w tym zakresie prawem, posiada potrzebne kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednie predyspozycje.

Rozdział 6

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

§ 37

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 38

 1. W szkole może być tworzone stanowisko wicedyrektora.
 2. Wicedyrektor zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.
 3. Obowiązki wicedyrektora określa zakres czynności ustalony przez dyrektora.

§ 39

 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
  • realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie
   z charakterem szkoły określonym w Statucie;
  • wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju;
  • dokumentuje swoją pracę na bieżąco, prowadząc dziennik elektroniczny i dokonując stosownych w nim zapisów szczególnie dotyczących oceniania, realizacji podstawy programowej oraz wykazu frekwencji.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
 3. Wypełniając zadania statutowe szkoły, nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
  • prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
  • włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem;
  • jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
  • uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
  • życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i  poza nią oraz podczas pełnionych dyżurów;
  • dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
  • ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów zgodnie z  Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
  • powierzone jego opiece mienie szkoły;
  • doskonalenie zawodowe i formację religijną;
  • właściwy wybór i realizację programu nauczania.

§ 40

 1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, problemowo-zadaniowe, przedmiotowe i  inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora.
 2. Organizację i formy działania zespołów może określać regulaminzatwierdzony przez radę pedagogiczną.

§ 41

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  • tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;
  • otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;
  • ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;
  • organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału;
  • współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i  koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
  • utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.
 4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i  formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z  pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły.

§ 42

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
 2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje dyrektor na podstawie odrębnych przepisów oraz Statutu szkoły.

§ 43

Szkoła zatrudnia pedagoga, którego zadaniem jest w szczególności:

 1. wspieranie wychowania w rodzinie i szkole;
  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  • określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  • organizowanie i prowadzenie niezbędnych form pomocy psychologiczno-
   -pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z programu obowiązującego w szkole;
  • wspieranie działań nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-
   -profilaktycznego;
  • działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 44

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

§ 45

 1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia oraz realizować zadania edukacyjne
  i wychowawcze zgodnie z etosem szkoły katolickiej.
 2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
 3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 7

Uczniowie

Rozdział 7a

Zasady przyjmowania uczniów

§ 46

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.
 2. Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:

1) rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi), podczas której wyrażają oni akceptację dla przyjętych w szkole zasad;

2) złożenie dokumentów wyszczególnionych w Zasadach postępowania kwalifikacyjnego, a w szczególności:

 1. świadectwa chrztu;
  • podania o przyjęcie do szkoły;
  • odpisu aktu urodzenia;
  • świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (w kraju lub za granicą);
  • zaświadczenia potwierdzającego wynik egzaminu ósmoklasisty .
 2. W procesie rekrutacji uczniów szkoła nie ma obowiązku stosowania zasad obowiązujących szkoły publiczne.
 3. Prowadząc postępowanie kwalifikacyjne, dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów tego postępowania zawartych w Zasadach postępowania kwalifikacyjnego, uwzględniając indywidualną sytuację życiową kandydata.
 4. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, Statutem i  programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.
 5. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i  wychowanie zgodnie z jej charakterem.
 6. Do szkoły może być przyjęty uczeń innej szkoły tego typu, publicznej lub niepublicznej, w trybie przeniesienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ucznia przyjmuje dyrektor.
 7. Jeżeli szkoła ma wolne miejsce, uczeń może być przyjęty w trakcie roku szkolnego.
 8. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.
 9. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

Rozdział 7b

Prawa i obowiązki uczniów

§ 47

Uczniowie mają prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
  • życzliwego i podmiotowego ich traktowania zgodnie z wychowawczym charakterem szkoły;
  • znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
  • sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania;
  • znajomości zasad oceniania;
  • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  • otrzymania pomocy w przypadku trudności;
  • wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;
  • wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;
  • korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, z  uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz Statutu Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

§ 48

Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania Statutu szkoły oraz innych szkolnych regulaminów;
 2. włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne;
 3. właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych,
 4. systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia
  w lekcjach i innych zajęciach organizowanych przez szkołę;
 5. kulturalnie i z szacunkiem zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wobec koleżanek i kolegów, a także osób przebywających na terenie szkoły;
 6. kształtowania postawy odpowiedzialności za życie własne, zdrowie i rozwój;
 7. godnego reprezentowania szkoły;
 8. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
 9. noszenia na terenie szkoły stroju określonego przez szkołę;
 10. usprawiedliwienia w terminie do 7 dni nieobecności na zajęciach edukacyjnych zgodnie z następującymi zasadami:
 11. usprawiedliwianie nieobecności ucznia jest obowiązkiem jego rodziców, który winni wypełnić w ciągu 7 dni po ostatnim dniu nieobecności w  szkole w formie uzgodnionej z wychowawcą klasy; termin ten ulega skróceniu w okresach poprzedzających zakończenie semestru lub roku szkolnego; nieobecności muszą być usprawiedliwione najpóźniej na dzień przed konferencją klasyfikacyjną;
 12. w szczególnych sytuacjach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na odstąpienie od zapisów lit. a);
 13. wychowawca nie ma obowiązku usprawiedliwiania nieobecności zwłaszcza na pojedynczych godzinach;
 14. w przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia w szkole rodzice powinni poinformować o tym wychowawcę klasy;
 15. nieusprawiedliwione nieobecności mają wpływ na obniżenie oceny z zachowania.
 16. uzupełniania braków wynikających z absencji;
 17. podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, uchwałom rady pedagogicznej, poleceniom nauczycieli, o ile nie są sprzeczne z prawami uczniów określonymi
  w Statucie.

§ 49

Uczniowie szkoły korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących innym uczniom kształcącym się w szkołach prowadzonych przez JST.

§ 50

Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.

W szczególności:

 1. pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
 2. jednoczy wspólnotę uczniów;
 3. uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
 4. strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

§ 51

 1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
 2. picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią;
 3. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z  procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności;
 4. noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się poza szkołą z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego;
 5. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;
 6. przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych;
 7. korzystania na terenie szkoły z urządzeń elektronicznych (w tym telefonów komórkowych, smartwatchy itp.) bez zgody nauczyciela (urządzenia te uczeń powinien zdeponować w swojej szafce);
 8. nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;
 9. farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci;
 10. opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć oraz podczas przerw międzylekcyjnych.

2.   Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 52

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i  demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.

Polegają one na:

 1. zapewnieniu uczniom odpowiednich warunków do nauki;
  1. zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;
  1. zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
  1. udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
  1. uświadamiania uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;
  1. realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:
 2. propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;
 3. promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków oraz innych środków wpływających na sposób zachowania oraz świadomość;
 4. uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji i korzystania z Internetu;
 5. uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów, a w szczególności związywania sytuacji konfliktowych;
 6. ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;
 7. wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;
 8. zapewnieniu uczniom opieki przedmedycznej zgodnie z odrębnymi przepisami;
 9.   bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań   profilaktycznych.

Rozdział 7c

Nagrody i kary

§ 53

 1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i  wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.
 2. Uczeń może być nagrodzony za:
  • wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  • wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
  • rzetelną naukę i pracę społeczną;
  • dzielność i odwagę;
  • 100% frekwencję;
  • czytelnictwo.
 3. Rodzaje nagród:
  • pochwała wychowawcy wobec klasy;
  • pochwała dyrektora wobec szkoły;
  • dyplom;
  • list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
  • nagrody rzeczowe.
 4. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 5. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
 6. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 7. Kary uczniowie otrzymują za:
  • naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
  • notoryczne, systematyczne zaniedbywanie obowiązków szkolnych;
  • naruszanie nietykalności cielesnej;
  • brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
  • rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary, ideologie godzące w ogólnie akceptowane wartości);
  • nękanie;
  • udowodnioną kradzież.
 8. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-
  -dyscyplinującej.
 9. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 10. System kar obejmuje:
 11. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
 12. upomnienie dyrektora szkoły;
 13. obniżenie oceny z zachowania;
 14. pracę na rzecz szkoły;
 15. naganę dyrektora;
 16. skreślenie ucznia z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej – w szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
 17. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia.
 18. Rodzice ucznia lub uczeń pełnoletni mają prawo w ciągu 7 dni odwołać się od kary wymierzonej przez nauczyciela do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w  porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.
 19. Rodzice ucznia lub uczeń pełnoletni mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do osoby prowadzącej w terminie 7 dni.
 20. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z  nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą pełnoletni uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich rodzice.

Rozdział 7d

Skreślenie z listy uczniów

§ 54

1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów z następujących powodów:

 1. na wniosek rodzica (prawnego opiekuna);
  • wulgarnego lub agresywnego zachowania, gdy swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa własnego lub innych członków społeczności szkoły (uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły);
  • nieuczęszczania do szkoły z powodów nieusprawiedliwionych;
  • naruszenia nietykalności osobistej uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły;
  • dopuszczania się kradzieży lub niszczenia mienia szkoły;
  • przebywania na terenie szkoły w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków oraz posiadania, przechowywania czy rozprowadzania alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychotropowych;
  • za dopuszczenie się aktów wandalizmu na terenie szkoły lub podczas wydarzeń organizowanych przez szkołę, a w szczególności celowe złośliwe niszczenie mienia szkolnego;
  • świadomego i nagminnego naruszania obowiązków ucznia określonych w statucie, które rada pedagogiczna uzna za drastyczne naruszanie norm życia społecznego, moralno-etycznego lub prawnego, jeżeli dalszy pobyt ucznia może stanowić zagrożenie dla innych uczniów;
  • za nieregulowanie przez rodziców ucznia opłat;
  • w przypadku nieotrzymania promocji do klasy programowo wyższej;
  • za popełnienie przestępstwa;
  • umieszczenia w areszcie śledczym.
 2. Dyrektor stosuje karę skreślenia z listy uczniów po zasięgnięciu opinii wychowawcy
  i nauczycieli.

§ 55

 1. Uczeń skreślony z listy uczniów szkoły ma prawo odwołania się od decyzji dyrektora do osoby prowadzącej za pośrednictwem dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia decyzji o skreśleniu.
 2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
 3. Uczeń skreślony z listy uczniów szkoły ma prawo odwołania się od podtrzymania przez osobę prowadzącą decyzji dyrektora szkoły do Łódzkiego Kuratora Oświaty.
 4. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję odbierają i podpisują jego rodzice. Jeżeli nie ma możliwości odbioru decyzji przez rodziców, pismo wysyłane jest pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 5. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy, w części dotyczącej ich dziecka.
 6. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/opiekunowie wniosą odwołanie, dyrektor szkoły w terminie  7 dni ustosunkowuje się do niego, przeprowadza ponowną analizę sprawy, ewentualnie bada nowe fakty.
 7. Jeśli dyrektor przychyli się do odwołania, wydaje decyzję w sprawie na piśmie.
 8. Jeśli dyrektor podtrzymuje swoją decyzję, w terminie 7 dni jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z pełną dokumentacją sprawy do organu odwoławczego, który ponownie bada sprawę.
 9. Decyzja wydana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty może być przez każdą stronę zaskarżona do NSA.
 10. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać do szkoły do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

Rozdział 8

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

§ 56

Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.

§ 57

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
  i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz na sformułowaniu oceny.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
   -wychowawczej.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 4. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 5. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 6. ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 7. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
 8. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 9. ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 10. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i  trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 11. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania; 
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 12. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują dyrektorowi.
 13. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 14. Informacje, o których mowa w ust. 4, przekazywane są uczniom i rodzicom uczniów
  w formie ustnej oraz odpowiedniego zapisu w zeszycie przedmiotowym. Fakt przekazania informacji nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym.
 15. Informacje, o których mowa w ust. 6, wychowawcy oddziałów przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom podczas zebrania.

§ 58

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 57 ust. 4 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
   -terapeutycznym;
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;
  • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 59

 1. Dyrektor zwalnia ucznia z informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zajęć informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w  dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 60

 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, odbywa się w następujących formach:
 3. wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich jednostek lekcyjnych;
 4. kartkówki – prace pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich jednostek lekcyjnych;
 5. pisemne prace klasowe – sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, próbne egzaminy maturalne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;
 6. dyktanda;
 7. ćwiczenia i zadania praktyczne;
 8. ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
 9. ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
 10. prace długoterminowe i prace projektowe;
 11. inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
 12. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu.
 13. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nie wymagają zapowiadania.
 14. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.
 15. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
 16. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą. Ocenianiu podlegają systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i  umiejętności.
 17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w  działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 18. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej  niż cztery.
 19. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż pięć.
 20. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika, podaje uczniom do wiadomości:
 21. w ciągu 14 dni od daty kartkówki, pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;
 22. w ciągu 21 dni od daty próbnego egzaminu maturalnego, egzaminu rocznego, pracy pisemnej z języka polskiego.
 23. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
 24. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
 25. Wgląd do prac mają:
 26. uczniowie podczas lekcji, na przerwie lub podczas zajęć dodatkowych po wcześniejszym uzgodnieniu  z nauczycielem przedmiotu,
 27. rodzice podczas wywiadówek, konsultacji lub w innym ustalonym wspólnie terminie.
 28. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje pisemne prace, z którymi uczeń/rodzic chcą się zapoznać.
 29. Sprawdzona i oceniona praca pisemna może być przekazana uczniowi i udostępniona rodzicowi, którzy zobowiązują się do nierozpowszechniania jej ani udostępniania innym osobom.

§ 61

 1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i  uzupełnić zaległości.
 2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w  ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.
 3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
 4. Uczeń ma prawo jeden raz ponownie przystąpić do sprawdzianu, pisemnej pracy klasowej, z której  otrzymał ocenę niedostateczną. Otrzymaną ocenę nauczyciel wpisuje do dziennika obok oceny niedostatecznej.
 5. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek ustalić z nauczycielem termin
  i uzyskać ocenę z materiału objętego sprawdzianem w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni od dnia przybycia do szkoły po chorobie;
 6. W przypadku dłuższej niż dwa tygodnie nieobecności, termin i forma zaliczenia zostaje uzgodniona indywidualnie z nauczycielem;
 7. W przypadku niezgłoszenia się ucznia w umówionym terminie nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian na najbliższej lekcji z danego przedmiotu lub w dowolnym czasie niekolidującym z obowiązkami szkolnymi; ta sama zasada obowiązuje w przypadku jednodniowej nieobecności ucznia w dniu zapowiedzianego sprawdzianu;
 8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w szkole dłuższej niż tydzień uczeń jest automatycznie (bez straty „nieprzygotowań”) zwolniony z wszystkich form sprawdzania z bieżącego materiału na okres ustalony z nauczycielem
 9. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
 10. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
 11. jeden raz w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w  wymiarze 1 godziny tygodniowo;
 12. dwa razy w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w  wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.
 13. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.
 14. Nauczyciel powinien ocenić przynajmniej raz w ciągu półrocza odpowiedź ustną, prezentację przygotowaną przez ucznia, pracę domową, pracę na lekcji lub aktywność.
 15. Dla uczniów klas maturalnych przeprowadza się dwa razy w roku próbny egzamin maturalny. Próg oceniania próbnego egzaminu został opracowany przez nauczycieli na podstawie kryteriów oceniania egzaminów maturalnych, a ocena jest wpisywana do dziennika wg kategorii „test”.
 16. Dla uczniów klas niematuralnych przeprowadza się raz w roku test roczny. Próg oceniania testu rocznego został opracowany przez nauczycieli na podstawie kryteriów oceniania egzaminów maturalnych, a ocena wpisywana jest do dziennika wg kategorii „test”.

§ 62

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
 2. bieżące;
 3. klasyfikacyjne:
 4. śródroczne i roczne,
 5. końcowe.
 6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 7. Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny
  w formie pisemnej.
 8. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
 9. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

§ 63

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
  • stopień celujący – 6;
  • stopień bardzo dobry – 5;
  • stopień dobry – 4;
  • stopień dostateczny – 3;
  • stopień dopuszczający – 2;
  • stopień niedostateczny – 1.
 2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1–5.
 3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.
 4. W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop i ndst.
 5. Przy wystawianiu bieżących ocen dopuszcza się stosowanie plusów.

§ 64

 1. Ustala się następujące ogólne wymagania i kryteria oceniania:
 2. [uchylony]
  1a) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 3. opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
 4. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, włącza się w aktywności rozwijające wiedzę i umiejętności z danej dziedziny;
 5. systematycznie i starannie wykonuje nie tylko obowiązkowe jak również nadobowiązkowe zadania domowe

lub

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach             sportowych
i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 • Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
 • systematycznie i starannie wykonuje obowiązkowe zadania domowe;
 • przejawia wysoki poziom kultury wypowiadania się i pracy na zajęciach lekcyjnych.
 • Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie popełniając niewielkie błędy lub nieścisłości;
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
 • systematycznie i starannie wykonuje obowiązkowe zadania domowe.
 • Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania wdanej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
 • Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
 • rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
 • Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który, pomimo stwarzanych przez szkołę szans uzupełnienia braków:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności;
 • nie korzysta z proponowanej pomocy nauczyciela.
 • Ocenom bieżącym wpisywanym do dziennika elektronicznego przypisuje się określoną kategorię i wagę wg skali:
KATEGORIAWAGA
sprawdzian3
kartkówka2
test (roczny, próbny egz. maturalny)2
odpowiedź ustna1
zadanie1
praca domowa1
prezentacja1
aktywność1
inna1
 • Sprawdziany i kartkówki są punktowane. Przeliczenie punktów na stopnie szkolne odbywa się wg następującej skali procentowej w stosunku do ilości wszystkich możliwych do uzyskania punktów:
STOPIEŃSKALA w %
ndst; (1)0 – 39
ndst +; (1+)40 – 49
dop; (2)50 – 59
dop +; (2+)60 – 64
dst; (3)65 – 74
dst +; (3+)75 -79
db; (4)80 – 84
db +; (4+)85 – 89
bdb; (5)90 – 100
cel; (6) – dotyczy tylko sprawdzianów*90 – 100 oraz prawidłowo wykonane zadanie dodatkowe
 • Skala przeliczania uzyskanego wyniku procentowego na oceny dla kategorii „Test”:
STOPIEŃSKALA w %
ndst; (1)0 – 29
dop; (2)30 – 39
dop +; (2+)40 – 49
dst; (3)50 – 59
dst +; (3+)60 – 69
db; (4)70 – 79
db +; (4+)80 – 84
bdb; (5)85 – 97
cel; (6)98 – 100

§ 65

 • Uczeń podlega klasyfikacji:
  • śródrocznej i rocznej;
  • końcowej.
   • Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może wyznaczyć w planie pracy szkoły dwa terminy okresowej klasyfikacji śródsemestralnej w umownych terminach: październik/listopad oraz marzec/kwiecień. Klasyfikacja śródsemestralna polega na ustaleniu śródrsemestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć obowiązkowych.
   • Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   • Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
   • Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 
   • Na klasyfikację końcową składają się:
  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w ostatniej klasie liceum;
  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
   w klasach programowo niższych;
  • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
   • Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.
   • Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
   • Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
   • Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
   • Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 66

 1. Śródsemestralne, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez dyrektora w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
 3. W terminie ustalonym przez dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, z zastrzeżeniem ust. 4, ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowy i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
 4. Informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej z poszczególnych zajęć edukacyjnych nauczyciel umieszcza w dzienniku elektronicznym w terminie ustalonym przez dyrektora nie później niż na miesiąc przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 5. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas informują uczniów o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.
 6. Na podstawie wpisów w dzienniku wychowawca oddziału sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom.
 7. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji
  o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą.
 8. Podpisany przez rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.
 9. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 6, informacja o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 10. Fakt przekazania informacji o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 5, jest automatycznie dokumentowany w dzienniku elektronicznym (historia logowań).
 11. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, uznaje się umieszczenie ocen klasyfikacyjnych w dzienniku elektronicznym.

§ 67

 1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych śródrocznych/rocznych ocenach klasyfikacyjnych, które zostały umieszczone w dzienniku elektronicznym, uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.
 2. W przypadku wniosku o ustalenie śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:
  1. podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;
  1. ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:
 3. uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych,
 4. uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana. 
 5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o  którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.
 6. Uczeń poprawia ocenę odpowiednio na:
 7. bardzo dobry jeśli uzyska 90% i więcej punktów możliwych do zdobycia,
 8. dobry jeśli uzyska 75% i więcej punktów możliwych do zdobycia,
 9. dostateczny jeśli uzyska 60% i więcej punktów możliwych do zdobycia,

      w przeciwnym razie ocena pozostaje bez zmian.

 • W przypadku wniosku o ustalenie śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:
  • podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;
  • ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że:
 • przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania,
 • uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.
 • Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie śródrocznej/rocznej.
 • Ustalone śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i  śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez dyrektora.
 • W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej śródrocznej/rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i  jego rodziców oraz dyrektora.

§ 68

 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną
 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 69

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z  powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
  • Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  • Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
  • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
  • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
  • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  • Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
  • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
  • Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
  • W wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń otrzymuje ocenę:
 2. bardzo dobry jeśli uzyska 90% i więcej punktów możliwych do zdobycia,
 3. dobry jeśli uzyska 75% i więcej punktów możliwych do zdobycia,
 4. dostateczny jeśli uzyska 60% i więcej punktów możliwych do zdobycia,
 5. dopuszczający jeśli uzyska 40% i więcej punktów możliwych do zdobycia,
 6. niedostateczny jeśli uzyska mniej niż 40% punktów możliwych do zdobycia.
  • Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 67 i § 70.
  • W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 70

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną
  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
  • Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
  • Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
  • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
  • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
   w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora nie później niż do końca września.
  • Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
  • Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 67.
  • Za zdany egzamin poprawkowy uznaje się wynik minimum 40% uzyskanych punktów  możliwych do zdobycia.
  • W wyniku egzaminu poprawkowego uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż dopuszczający.
  • Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
  • Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 71

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która:
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie Ministra Edukacji.
 8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 67 ust. 1.
 9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

§ 72

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o  których mowa w § 63 ust. 2, z zastrzeżeniem § 67.
 2. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 63 ust. 2.

§ 73

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o  której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o  której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 74

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  • dbałość o honor i tradycje szkoły;
  • dbałość o piękno mowy ojczystej;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  • okazywanie szacunku innym osobom.
 2. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
  • wzorowe;
  • bardzo dobre;
  • dobre;
  • poprawne;
  • nieodpowiednie;
  • naganne.
 3. Ocena wzorowa wskazuje na wyróżniającą się postawę ucznia, ocena nieodpowiednia na niedopełnienie podstawowych powinności i obowiązków ucznia, natomiast ocena naganna na rażące naruszenie zasad lub norm etycznych i moralnych obowiązujących w szkole.
 4. Punktem wyjścia przy ustalaniu oceny zachowania jest ocena dobra.
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-
  -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 75

 1. Dla zobiektywizowania oceny zachowania wprowadza się punktowy system oceniania.
 2. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez całe półrocze. Punkty przyznaje się w określonych dalej kryteriach.
 3. Wszelkie uwagi (punkty) dotyczące zachowania uczniów wpisuje się w dzienniku elektronicznym LIBRUS.
 4. Wpisów mogą dokonywać:
  • wychowawca,
  • dyrektor,
  • nauczyciel przedmiotu,
  • psycholog szkolny,
  • wszyscy pracownicy pedagogiczni.
 5. Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów.
 6. Do wychowawcy klasy wnioski o wpis mogą zgłaszać uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, osoby spoza szkoły.
 7. Wpis ma charakter punktowo-opisowy.
 8. Każdorazowe przyznawanie punktów przez wychowawcę lub innego nauczyciela powinno się odbywać w zapisie ,,uwaga publiczna”.
 9. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „nieodpowiednia”, bez względu na liczbę uzbieranych punktów dodatnich
  w ciągu jednego półrocza.

§ 76

1. Ustala się następujące szczegółowe kryteria ocen zachowania:

 1. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 140 punktów, co jest równowartością oceny dobrej zachowania. W ciągu danego półrocza swoim zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy przyczynia się do zwiększenia liczby punktów, a tym samym wyższej oceny zachowania.
 2. Przyjmuje się następującą skalę wystawiania oceny zachowania:
wzorowe200 punktów i powyżej 
bardzo dobre170 – 199
dobre120 – 169
poprawne86 – 119
nieodpowiednie61 – 89
naganne60 i poniżej
 • Pod koniec I półrocza punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę nauczyciel wychowawca zamienia na ocenę z zachowania. Z początkiem kolejnego półrocza uczeń otrzymuje znowu 140 punktów. Pod koniec II półrocza zliczone zostają punkty za zachowanie
  w II półroczu.
 • Aby wystawić ocenę roczną zachowania, należy dodać punkty z I oraz II półrocza, następnie otrzymaną sumę podzielić przez liczbę 2. Otrzymana liczba zostaje zamieniona na odpowiednią ocenę zachowania.
 • Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii wychowanków
  i nauczycieli.
 • W szczególnych przypadkach ocenę zachowania półroczną lub roczną ustala wychowawca po konsultacji z dyrektorem i radą pedagogiczną.
 • Szczegółowy wykaz przyznawania punktów dodatnich i ujemnych zawarty jest w dzienniku elektronicznym.

§ 77

Do wszystkich klas Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz podstawy programowe kształcenia ogólnego, programy nauczania i podręczniki, zasady oceniania i przeprowadzania egzaminu maturalnego dotyczące szkół publicznych.

§ 78

Po zakończeniu nauki w liceum jest przeprowadzany egzamin maturalny przebiegający zgodnie z ustalonymi procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na dany rok szkolny.

Rozdział 9

Budżet szkoły

§ 79

 1. Budżet szkoły tworzy się z środków ustalonych na podstawie odrębnych przepisów
  i przekazywanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz czesnego wnoszonego przez rodziców.
 2. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły prowadzi ją i zarządza środkami finansowymi zgodnie z zasadami w tym zakresie ustalonymi przez osobę prowadzącą i pod jej nadzorem.
 3. Finanse szkoły podlegają rozliczeniu oraz kontroli w zakresie ich wykorzystania zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

Rozdział 10

Klasy dotychczasowego trzyletniego Katolickiego Liceum Ogólnokształcące OO. Bernardynów im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi

§ 80

Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi, powstałe
w trybie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), prowadzi klasy dotychczasowego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego OO. Bernardynów do czasu wykreślenia z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

§ 81

Do klas dotychczasowego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego OO. Bernardynów mają zastosowanie przepisy prawa oraz podstawy programowe kształcenia ogólnego, programy nauczania i podręczniki, zasady oceniania i przeprowadzania egzaminu maturalnego dotyczące trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 82

 1. Statut i jego zmiany zatwierdza osoba prowadząca.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.
 3. Szkołą może posiadać własny sztandar i ceremoniał szkolny.

§ 83

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą i niegospodarczą statutową działalnością osoby prowadzącej i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 84

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: „Bernardyńskie Liceum Ogólnokształcące im.
o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi, ul. bł. o. A. Pankiewicza 15, 91-738 Łódź” oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Bernardyńskie LO w Łodzi” i godłem państwa.

§ 85

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 86

Statut Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020 r.