+48 42 617 21 54

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiączyniu Dolnym

Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów

w Wiączyniu Dolnym

S T A T U T

Rozdział 1.

Przepisy definiujące

§ 1
Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć: Publiczną Szkołę Podstawową OO. Bernardynów
  w Wiączyniu Dolnym;
 2. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
 3. rodzicach – rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 4. uczniach – rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny
  w szkole;
 5. wychowawcach – rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
 6. Radzie Pedagogicznej – rozumie się przez to Radę Pedagogiczną szkoły;
 7. Dyrektorze – rozumie się przez to Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym;
 8. Samorządzie Uczniowskim – rozumie się przez to Samorząd Uczniowski szkoły;
 9. Radzie Rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców szkoły;
 10. Organie Prowadzącym – rozumie się Prowincję Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce (OO. Bernardynów) z siedzibą w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 2.

Rozdział 2.

Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów
  w Wiączyniu Dolnym.
 2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
 3. Siedzibą szkoły jest budynek oznaczony adresem Wiączyń 18 w Wiączyniu Dolnym, stanowiący własność Gminy Nowosolna, a użytkowany na podstawie oddzielnej umowy.
 4. Organem prowadzącym jest Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Polsce z siedzibą w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 2, reprezentowana każdorazowo przez Prowincjała OO. Bernardynów.
 5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 6. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Szkoła jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi.
 8. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.
 9. W oddziałach przedszkolnych wychowankowie odbywają przygotowanie przedszkolne objęte ustawą Prawo oświatowe.
 10. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
  i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 11. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo oświatowe.

§ 3

Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie Prawo oświatowe dla szkół publicznych:

 1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
 2. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej;
 3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty;
 4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
 5. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół podstawowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
 6. spełnia warunki przewidziane dla przedszkoli publicznych w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zatrudnienia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje.

Rozdział 3.

Cele i zadania szkoły

§ 4

 1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
 2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:

1) celów i zadań statutowych,

2) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

3) programów nauczania.

Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora
i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

 • Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.

§ 5

Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

§ 6

Nauka religii katolickiej jest obowiązkowa w ramach planu zajęć.

§ 7

 1. Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
  1. umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i dalszego kształcenia;
  2. rozwija umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowana;
  3. kształtuje takie kompetencje jak: kreatywność i przedsiębiorczość;
  4. rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz wzmacnia motywację uczniów do nauki i rozwoju;
  5. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły;
  6. dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
  7. wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
  8. umożliwia uczniom formację religijno-moralną;
  9. wskazuje na wartości chrześcijańskie jako podstawowy wyznacznik wychowania i płaszczyznę odniesienia w stosunkach miedzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły;
  10. wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się
   z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami;
  11. uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków, a także współpracy, solidarności, altruizmu i wrażliwości społecznej;
  12. dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
  13. umożliwia uczniom potrzebującym pomocy uzyskanie jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie
   z odpowiednimi przepisami;
  14. umożliwia realizację przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą w trybie edukacji domowej z zachowaniem wszystkich przepisów wynikających
   z ustawy Prawo oświatowe;
  15. prowadzi oddziały przedszkolne w oparciu o przepisy wynikające z ustawy Prawo oświatowe.
 2. Szkołą realizuje cele i zadania poprzez:
  1. prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych
   w procesie dalszego kształcenia,
  2. rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
  3. rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej
   w motywację świadomą, przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego
   i fizycznego,
  4. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
  5. rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
  6. umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale wartościowych celów,
  7. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
  8. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej
   i narodowej, kształtowanie zainteresowań własną gminą i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami oraz zagrożeniami dla gminy i regionu,
  9. kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  10. kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
  11. kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i właściwą postawę ciała, promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia i higieny pracy umysłowej,
  12. poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
  13. poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności, rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego stosunku,
  14. rozwijanie umiejętności asertywnych,
  15. tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, poszanowania, sprawiedliwości i wolności,
  16. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
  17. uczenie szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących
   w relacjach międzyludzkich,
  18. ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia rodzinnego.

§ 8

Dyrektor ustala program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych), dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły.

§ 9

Szkoła organizuje na miarę możliwości i udziela uczniowi, jego rodzicom (opiekunom prawnym) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach ustalonych przez dyrektora. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

§ 10

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
 2. Pomoc udzielana rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców
  i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.
 3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom,
  u których rozpoznano taką potrzebę. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.
 4. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby zwłaszcza potrzebujące pomocy.
 5. Sposób organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa oddzielny regulamin.

§ 11

 1. Szkoła może udzielać pomocy materialnej według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
 2. Zasady udzielania pomocy materialnej regulują odrębne dokumenty szkolne.

§ 12

 1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła może korzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz
  z poradni specjalistycznych, z placówek doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.
 3. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia poprzez:
  1. zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
  2. organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,
  3. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
  4. w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci
   w różnym wieku dla oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII,
  5. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po zajęciach lekcyjnych,
  6. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
  7. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, rodzaju pracy,
  8. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
  9. zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego,
  10. dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
  11. kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
  12. zapewnienie uczniom pomocy pielęgniarki szkolnej,
  13. natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
  14. zwracanie się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie dyrektora szkoły lub kierowanie tej osoby do dyrektora,
  15. niezwłoczne zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
 4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez nią poza jej terenem. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczestnikami zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem określa stosowny regulamin, będący odrębnym dokumentem.
 5. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego

§ 13

 1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Zgodę na podjęcie działalności, określając jednocześnie jej warunki, lub decyzję
  o zawieszeniu działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły podejmuje Dyrektor.


Organ prowadzący szkołę

§ 14

 1. Za całokształt statutowej działalności szkoły odpowiada Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Polsce jako organ prowadzący.
 2. Prowincja OO. Bernardynów w szczególności:
  • zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
   i opiekuńczych,
  • akceptuje Statut szkoły uchwalony przez radę pedagogiczną,
  • powołuje Dyrektora szkoły,
  • ustala wysokość wynagrodzenia dla dyrektora szkoły,
  • przyjmuje sprawozdanie z działalności szkoły.

Rozdział 4.

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 15

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

Dyrektor

§ 16

 1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący reprezentowany przez Prowincjała OO. Bernardynów.
 2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój
  i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej.
 3. Dyrektor może powołać swojego zastępcę.
 4. Podczas nieobecności w szkole Dyrektora zastępuje jego zastępca.
 5. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

§ 17

Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, z organami samorządu terytorialnego i innymi organizacjami.

§ 18

Dyrektor zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne.

§ 19

Dyrektor szkoły w szczególności:

 1. odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe;
 2. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 3. reprezentuje organ prowadzący w kontaktach z JST w sprawach związanych
  z działalnością szkoły;
 4. sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
 5. jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej
  i administracyjnej oraz za dobra atmosferę w szkole;
 6. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 7. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, a w uzasadnionych przypadkach może je uchylić w ramach swoich uprawnień;
 8. opracowuje plan pracy szkoły i arkusz organizacyjny;
 9. po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
 10. odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
 11. dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 12. nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
 13. współpracuje z Radą Rodziców; w sprawach wymaganych odpowiednimi przepisami zwraca się do Rady Rodziców o przedstawienie opinii w formie pisemnej;
 14. opracowuje plan pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych;
 15. sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
  1. sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
  1.  zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie
   z obowiązującymi przepisami,
  1. powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
 16. odpowiada za dokumentację szkoły;
 17. wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii uznaniowej;
 18. na bieżąco informuje organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach;
 19.  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 20. jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników
 21. współpracuje ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 22. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
 23. stwarza warunki do działalności wolontariatu;
 24. w uzasadnionych przypadkach wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

§ 20

 1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania
  i kształcenia. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo­profilaktycznego. Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny. Jeżeli programy nauczania wymienionych wartości nie zawierają, mają być uzupełnione staraniem szkoły w trybie art. 22a ust. 4 ustawy o systemie oświaty przez dopisanie w programie niezbędnych treści w celu ich nauczania.
 2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno
  w zakresie doboru form jak i metod wychowania i nauczania.
 3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:
  • wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,
  • właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.
 4. Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów tylko w wyjątkowych i szczególnych przypadkach po wykorzystaniu wszystkich możliwości oddziaływania wychowawczego na ucznia w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, z zastosowaniem odrębnych przepisów.

Rada Pedagogiczna

§ 21

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w szkole.
 3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor szkoły.
 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 6. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 22

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo oświatowe,
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • uchwalanie zmian w Statucie,
  • uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach wymaganych przez prawo,
  • ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym przez ustawę Prawo oświatowe w celu doskonalenia pracy szkoły.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  • sprawy dotyczące dyscyplinarnego przeniesienia ucznia,
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia organ prowadzący szkołę.

§ 23

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły.
 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 24

Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rada Rodziców 

§ 25 

 1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.
 2. Rodzice wspierają działalność statutową szkoły, współdziałają z dyrektorem
  i nauczycielami.
 3. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek oraz formy dokształcania i formacji.
 4. Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą szkoły jako katolickiej instytucji edukacyjnej.
 5. Rodzice uczniów mają prawo do:
  • zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,
  • zapoznania się z programem wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
  • uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.
 6. Rodzice mają obowiązek:
  • współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci,
  • brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach,
  • wspierać, szczególnie swoją postawą, szkołę jako katolicką instytucję wychowawczą, którą wybrali dla swego dziecka lub którą wybrało ich dziecko,
  • na szkolnym formularzu usprawiedliwić nieobecność ucznia w terminie do 7 dni od powrotu dziecka do szkoły,

Samorząd Uczniowski

§ 26

 1. W szkole może działać samorząd uczniowski.
 2. Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin, który jest zatwierdzany przez Dyrektora. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
 3. Samorząd uczniowski jest jedynym organem reprezentującym uczniów.
 4. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów.
 5. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi szkoły w celu uzyskania akceptacji.
 6. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
 7. Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora.
 8. Samorząd uczniowski troszczy się w szczególności o to, aby:
  • uczniowie znali program nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny
   i wymagania stawiane uczniom,
  • uczniowie mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce
   i ocenę zachowania,
  • organizacja życia szkolnego zapewniała uczniom zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  • uczniowie mieli czas na zabawę, możliwość organizowania działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej oraz innej.
 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
 2. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu, w tym sposób organizacji i realizacji działań w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.
 3. Rada wolontariatu współpracuje z dyrektorem w zakresie diagnozowania potrzeb, organizacji i realizacji zadań w zakresie wolontariatu.
 4. Rada wolontariatu przygotowuje plan swojego działania na dany rok szkolny.
 5. Działanie w samorządzie ma znaczenie wychowawcze, w szczególności uczy bycia „dla innych”.

§ 27

1. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.

2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody Dyrektora szkoły na jej prowadzenie.

Rozdział 5.

Załatwianie spraw spornych, konfliktów, skarg oraz wniosków

§ 28

 1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z Dyrektorem szkoły.
 2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:
  • sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.
  • sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej w § 29. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora szkoły.
  • sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
   a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor szkoły. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.
  • sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami, a szkołą, oraz konflikty między pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
   a Dyrektorem rozwiązuje organ prowadzący szkołę, lub organ nadzoru pedagogicznego.
  • sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 29

 1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z obowiązującym prawem i procedurami wewnątrzszkolnymi.
 2. Nauczyciel:
  • rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;
  • w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;
  • w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;
  • gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on Dyrektorowi szkoły.
 3. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
 4. W przypadku sytuacji konfliktowej stronom przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora szkoły, a następnie do organu prowadzącego.
 5. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
 6. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji lub złożenia pisma wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, wychowawca, nauczyciel, pedagog lub psycholog szkolny.


Rozdział 6.

Organizacja szkoły

§ 30

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać:
  • w oddziale przedszkolnym – 25;
  • w klasach I-III – 25;
  • w klasach IV-VIII – 27.
 3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno­wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zgodnie
  z art. 109 ustawy – Prawo oświatowe.
 4. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.
  W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest  wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
 6. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
 7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych
  w wymiarze 30 min. lub 60 min., zachowując ogólny tygodniowy wymiar zajęć.
 8. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym oraz
  w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 9. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.
 10. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.
 11. W szkole organizowane są rekolekcje i dni skupienia oraz inne formy wychowania
  i formacji – w ciągu roku szkolnego. W uroczystości i święta kościelne oraz w inne dni ustalone w szkole uczniowie i nauczyciele  mogą uczestniczyć w Mszy św.
 12. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.
 13. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z niezbędnych do tego pomieszczeń
 14. Zasady korzystania z pomieszczeń szkolnych i urządzeń określają odrębne regulaminy.
 15. Zajęcia edukacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku i realizowane są w formie stacjonarnej, chyba że z odrębnych przepisów wynika obowiązek realizacji zajęć edukacyjnych za pomocą metod i technik porozumiewania się na odległość (nauczanie zdalne). Zasady nauczania zdalnego, w tym wykorzystywane narzędzia, zasady BHP oraz okres jego obowiązywania, określa w zarządzeniu dyrektor szkoły – z tym, że zarządzenie to nie może naruszać przepisów niemniejszego Statutu.

§ 31

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora.
 2. Dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
 3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35 tygodni).
 5. W dniach, o których mowa w ust. 4, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
 6. Szkołą używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.
 7. Szkoła prowadzi dokumentację wymaganą przez ustawę Prawo oświatowe.
 8. Szkoła prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i tworzy wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, który stanowi odrębny dokument.
 9. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie”:
  1. udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy;
  1. uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach;
  1. uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci
   w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę
   w świetlicy szkolnej;
  1. zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
 10. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
 11. Szkoła może przedstawić ofertę zajęć dodatkowych wykraczających poza program realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za które może pobierać opłatę.
 12. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia szkoły może być zainstalowany monitoring.
 13. Szkoła może prowadzić nauczanie w trybie edukacji domowej uwzględniając wszystkie wymogi wynikające z ustawy Prawo oświatowe. Zasady organizacji
  i przebiegu edukacji domowej określa odrębny regulamin.

Oddziały przedszkolne

§ 32

 1. W oddziałach przedszkolnych dzieci są przygotowywane do podjęcia nauki w szkole.
 2. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć wychowawczych
  i edukacyjnych dla oddziałów przedszkolnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora.
 3. Liczbę wychowanków w oddziałach przedszkolnych nie większą niż 25 osób, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Czas trwania zajęć w oddziałach przedszkolnych jest dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków.
 5. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone do realizacji przez Dyrektora.
 6. Godziny  pracy oddziałów zerowych są takie same jak godziny pracy Szkoły.
 7. Szczegółowe zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych określa osobny regulamin.

Nauczanie domowe

§ 33

 1. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą (w trybie tzw. edukacji domowej) na podstawie obowiązujących zapisów Prawa oświatowego.
 2. Do wniosku o wydanie zezwolenia rodzice są zobowiązani dołączyć:
  • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej,
  • zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek  szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów.
 3. Aby uczeń mógł realizować obowiązek nauki w trybie nauczania domowego, musi zamieszkiwać województwo łódzkie.
 4. Tryb prowadzenia nauczania domowego określają „Zasady organizacji nauczania domowego w Publicznej Szkole Podstawowej OO. Bernardynów”.

Świetlica szkolna

§ 34

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, organizowane są zajęcia świetlicowe.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
 3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa regulamin świetlicy.
 4. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w aspekcie wychowania.
 5. Do głównych zadań świetlicy należy:
  1. organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
  2. tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
  3. tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
  4. rozwijanie samodzielności;
  5. pobudzanie ciekawości poznawczej;
  6. współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji
   o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
  7. pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.
 6. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań.
 7. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
 8. Świetlicę prowadzi nauczyciel, któremu powierzono to zadanie.

Biblioteka szkolna

§ 35

 1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,
  2. doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
  3. udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,
  4. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  5. rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  6. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
   i społeczną.
 2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
 3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz, który w szczególności:
  1. gromadzi i opracowuje zbiory,
  2. udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,
  3. prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
  4. organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów,
  5. tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę,
  6. współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 36

 1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Szkoła może stosować własne zasady organizacji i udzielania pomocy, które nie są sprzeczne z wymogami określonymi w ustawie Prawo oświatowe i stosownych rozporządzeniach.
 3. Za organizowanie pomocy odpowiedzialny jest Dyrektor lub pracownik przez niego upoważniony.
 4. Uczeń wymagający wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ma prawo wyboru osoby lub placówki, w której taką pomoc otrzyma.
 5. Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 6. Po dokonaniu obserwacji pedagogicznej oraz konsultacji z rodzicami szkoła proponuje konkretne formy oraz zakres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich
  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli wspierało rozwój ucznia.
 8. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom,
  u których rozpoznano taką potrzebę.
 9. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców oraz wszystkich nauczycieli i dyrektora szkoły.
 10. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego w zakresie organizacji skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. W szkole podejmowane są działania, których celem jest organizowanie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznanie sytuacji ucznia powinno być troską i obowiązkiem wychowawcy.
 12. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości oraz może organizować pomoc we współpracy z właściwą jednostką administracji samorządowej oraz strukturami
  i osobami angażującymi się w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego.

Rozdział 7.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

§ 37

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. O zakresie obowiązków nauczycieli informuje Dyrektor szkoły.
 4. Tworzy się stanowisko zastępcy dyrektora szkoły.
 5. Zastępca zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.
 6. Obowiązki zastępcy dyrektora określa zakres czynności ustalony przez Dyrektora.

§ 38

 1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
  1. realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie,
  2. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
 2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską
  o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
 3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
  1. prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
  2. włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,
  3. jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  4.            uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości
  5. uczniów,
  6.            życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych
   w szkole i poza nią, podczas pełnionych dyżurów,
  7. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
  8. ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów,
  9. powierzone jego opiece mienie szkoły,
  10. doskonalenie zawodowe i formację religijną,
  11. właściwy wybór programu nauczania,
  12. systematyczne wypełnianie dokumentacji szkolnej,
  13. zachowanie tajemnicy służbowej.

§ 39

 1. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycieli: wychowawcze, problemowo-zadaniowe, przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
 2. Organizację i formy działania zespołów określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 40

 1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
  1. tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,
  2. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
  3. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu,
  4. organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału,
  5. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi
   i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,
  6. utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego.
 4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
 5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać
  z pomocy specjalistów, działając w porozumieniu z Dyrektorem.

§ 41

 1. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami Prawa oświatowego.
 2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

§ 42

Szkoła zatrudnia pedagoga i/lub psychologa, którego zadaniem jest w szczególności:

 1. wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych
  i chrześcijańskich wartości;
 2. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 3. określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, udzielanie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej;
 4. organizowanie i prowadzenie niezbędnych form pomocy psychologiczno­pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
 5. podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z programu obowiązującego w szkole;
 6. wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających
  z programu wychowawczo-profilaktycznego.

§ 43

 1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
 2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości.
 3. Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych określa odrębny dokument.

§ 44

Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy dotyczące zatrudnienia w szkole publicznej prowadzonej przez inną jednostkę niż JST.

Rozdział 8.

Prawa i obowiązki uczniów

§ 45

Uczniowie mają prawo do:

 1. dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
  1. życzliwego i podmiotowego ich traktowania,
  2. znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  3. sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
  4. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
  5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
  6. otrzymania pomocy w przypadku trudności,
  7. wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim,
  8. wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
  9. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

§ 46

Uczniowie mają obowiązek:

 1. przestrzegania statutu i regulaminów szkoły,
  1. noszenia ustalonego odrębnymi przepisami stroju szkolnego,
  2. włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
  3. systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia
   w lekcjach i innych zajęciach szkolnych,
  4. kulturalnie i z szacunkiem, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów – koleżanek i kolegów, opiekować się i pomagać najmłodszym,
  5. godnego reprezentowania szkoły,
  6. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
  7. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
  8. udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie,
  9. usprawiedliwiania przez rodziców lub prawnych opiekunów w terminie do 7 dni od powrotu do szkoły w formie pisemnej papierowej lub poprzez dziennik elektroniczny – nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
  10. w czasie zajęć edukacyjnych nieużywania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela.

§ 47

Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:

 1. spożywania alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią,
 2. przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane
  z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
 3. noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z poszanowaniem drugiego człowieka i nauką Kościoła katolickiego,
 4. stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
 5. przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych,
 6. nagrywania głosu i obrazu innych osób,
 7. farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci,
 8. opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.

Bezpieczeństwo uczniów

§ 48

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami
i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć i uroczystości pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:

 1. zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;
 2. zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;
 3. zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
 4. udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy przedmedycznej;
 5. okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;
 6. uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;
 7. realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:
  1.  propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;
  2. promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków, środków odurzających, cyberprzemocy;
  3. uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania
   z Internetu;
  4.            uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;
 8. ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;
 9. wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;
 10. bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych;
 11. zainstalowaniu monitoringu.

Nagrody i kary

§ 49

 1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze
  i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.
 2. Uczeń może być nagrodzony za:
  1. wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
  2. wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
  3. postęp w nauce;
  4. pracę społeczną;
  5. dzielność i odwagę;
  6. 100% frekwencję;
  7. czytelnictwo.
 3. Rodzaje nagród:
  1. pochwała wychowawcy wobec klasy;
  2. pochwała dyrektora wobec szkoły;
  3. list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców (prawnych opiekunów);
  4. nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim
   i zakończenia roku szkolnego;
  5. nagrody rzeczowe.
 4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
 5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
 6. Kary uczniowie otrzymują za:
  1. naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
  2. notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
  3. naruszanie nietykalności cielesnej;
  4. brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz osób poza szkołą;
  5. rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, środki odurzające, pornografia, wagary, cyberprzemoc);
  6. udowodnioną kradzież.
 7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji.
 8. Sprawy ścigane z urzędu szkoła zgłasza niezwłocznie organom ścigania.
 9. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 10. Za dopuszczenie się czynów karalnych przez ucznia oraz w sytuacji, gdy wykazuje on przejawy demoralizacji, Dyrektor szkoły może za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów oraz nieletniego zastosować środki oddziaływania wychowawczego przewidziane w art. 4 ust. 4 ustawy z dn. 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
 11. System kar obejmuje:
  1. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
  2. upomnienie pisemne dyrektora szkoły;
  3. obniżenie oceny z zachowania;
  4. nagana dyrektora.
 12. O każdej nagrodzie lub karze szkoła informuje rodziców ucznia.
 13. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył.
 14. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.
 15. Za dopuszczenie się czynów karalnych przez ucznia oraz w sytuacji, gdy wykazuje on przejawy demoralizacji, Dyrektor szkoły może za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów oraz nieletniego zastosować środki oddziaływania wychowawczego przewidziane w art. 4 ust. 4 ustawy z dn. 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Rozdział 9.

Warunki i sposób oceniania

§ 50

Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. zachowanie ucznia.

§ 51

 1. Ocenianie ma charakter ciągły.
 2. W oddziale przedszkolnym i w klasach I-III uczniowie z osiągnięć szkolnych
  i zachowania otrzymują ocenę opisową.
 3. W klasach IV-VIII oceny bieżące, śródroczne i roczne osiągnięć edukacyjnych ustalone są w stopniach według następującej skali:
 4. stopień celujący – 6,
 5. stopień bardzo dobry – 5,
 6. stopień dobry – 4,
 7. stopień dostateczny – 3,
 8. stopień dopuszczający – 2,
 9. stopień niedostateczny – 1.
 10. Ocenę zachowania, począwszy od klasy czwartej ustala się według następującej skali:
 11. wzorowe
 12. bardzo dobre
 13. dobre
 14. poprawne
 15. nieodpowiednie
 16. naganne
 1. Oceny z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele uczący tych przedmiotów, a ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
 3. oceny z zajęć edukacyjnych,
 4. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły podstawowej.
 5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 6. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikacji, organizacji egzaminów klasyfikacyjnych
  i poprawkowych zawiera załącznik do Statutu – „Wewnątrzszkolne zasady oceniania” (zwane dalej WZO).

§ 52

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;
  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;
  4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 53

 1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii
  o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:
   1. wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
   2. zajęć komputerowych

uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 • Dyrektor, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym
  z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
  • W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
  • W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 54

 • Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
  • Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 51 ust. 3, odbywa się w następujących formach:
   1. wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
   2. wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;
   3. kartkówki lub sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
   4. pisemne prace klasowe-sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;
   5. dyktanda;
   6. ćwiczenia i zadania praktyczne;
   7. ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
   8. ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
   9. prace długoterminowe i prace projektowe;
   10. inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
  • Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt d), nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona poinformowaniem uczniów o jej zakresie i kryteriach oceny.
  • Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt c), nie wymagają zapowiadania.
  • Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.
  • W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe
   i nie więcej niż jedna w danym dniu.
  • Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.  
  • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału
   w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
  • W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.
  • W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.
  • Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:
   • w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;
   • w ciągu 7 dni od daty kartkówki.
  • Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
  • Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) na ich wniosek poprzez umożliwienie wglądu do pracy na terenie szkoły.

§ 55

 1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki
  i uzupełnić zaległości.
  1. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.
  2. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
  3. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela. 
  4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem.
  5. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
  6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w trakcie sprawdzania listy obecności lub na początku lekcji z każdego przedmiotu. Ilość nieprzygotowań jest uzależniona od tygodniowej liczby godzin z danego przedmiotu i zapisana w PSO. Nauczyciel wszystkie nieprzygotowania odnotowuje w dzienniku lekcyjnym z datą.
  7. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.
  8. Uczeń ma prawo do zwolnienia z wypowiedzi ustnej i kartkówki w dniu, w którym jego numer z dziennika lekcyjnego został wylosowany w loterii „Szczęśliwy numerek”.

§ 56

 1. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
 2. Średnia sugerowana przez algorytm przyjęty w dzienniku elektronicznym stanowi jedynie informację dla nauczyciela.
 3. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych
  i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

§ 57

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 58

Zwolnienie ucznia z jednej lub więcej lekcji może nastąpić po przedstawieniu prośby
o usprawiedliwienie nieobecności ucznia w formie pisemnej, dopuszcza się również osobiste zgłoszenie zwolnienia przez rodzica (opiekuna prawnego) wychowawcy klasy, a w przypadku jego nieobecności dyrektorowi szkoły. Usprawiedliwienie w formie pisemnej należy dostarczyć wychowawcy klasy przed przewidywaną nieobecnością ucznia lub, gdy nieobecność jest nieprzewidziana, podczas najbliższej godziny wychowawczej lub w ciągu tygodnia po powrocie ucznia do szkoły.

§ 59

Uczeń podlega klasyfikacji:

 1. śródrocznej,
 2. rocznej;
 3. końcowej.

§ 60

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się trzy razy w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez Dyrektora.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w oddziałach przedszkolnych i w klasach I–III w przypadku:
  1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć; 
  2.  dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 
 4. Na klasyfikację końcową składają się:
  1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej oraz
  2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych oraz
  3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
 5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.
 6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 7. Szczegółowe zasady klasyfikacji zawiera WZO.

§ 61

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

§ 62

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom
i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 63

 1. W terminie ustalonym przez Dyrektora, nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym i półrocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne (półroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane oceny klasyfikacyjne zachowania.
 2. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich rocznych (półrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Informowanie o przewidywanych rocznych (półrocznych) ocenach klasyfikacyjnych odbywa się poprzez wpisanie ich do dziennika elektronicznego nie później niż dwa tygodnie przed terminem klasyfikacji.
 4. Ocenę klasyfikacyjną za pierwsze półrocze oraz roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych oraz wkładu pracy ucznia i poczynionych przez niego postępów. Średnia ważona obliczona w dzienniku elektronicznym pełni rolę orientacyjną dla nauczyciela i ucznia – nie jest ostatecznie wiążąca przy wystawieniu oceny. Nauczyciel ma prawo podwyższyć ocenę, jeśli średnia ocen wynosi minimum 0,61

§ 64

 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

§ 65

W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem
o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.

§ 66

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 5. Zasady organizacji egzaminów klasyfikacyjnych określa WZO.

§ 67

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:
  • jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
  • jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 4. Zasady organizacji egzaminów poprawkowych określa WZO.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
  w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 68

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt a), przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 6. Zasady organizacji sprawdzianu wiadomości określa WZO.


§ 69

 1. W przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić
  o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych
  w programie nauczania dwóch klas.

§ 70

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.

§ 71

 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
 3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 72

 1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce
  i zachowaniu poprzez:
  • wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu do dziennika elektronicznego;
  • przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań
   z wychowawcami, odpowiednio:
   1. ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;
   2. wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I­III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych;
   3. kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;
   4. w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

Rozdział 10.

Zasady przyjmowania uczniów

§ 73

 1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy akceptują jej Statut.
 2. Proces rekrutacji odbywa się w dwóch terminach:
  1. do 31 marca odbywa się rekrutacja podstawowa, podczas której pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają uczniowie z terenu Gminy Nowosolna;
  2. po 31 marca rozpoczyna się nabór uzupełniający wg zasad określonych przez dyrektora szkoły.
 3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice (opiekunowie prawni) zapoznają się
  z charakterem szkoły, statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły akceptują kształcenie i wychowanie w duchu nauczania Kościoła katolickiego.

§ 74

 1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania rekrutacyjnego. Na postępowanie rekrutacyjne składają się:
  1. rozmowa dyrektora z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi),
  2. złożenie w sekretariacie szkoły: podania rodziców (opiekunów prawnych)
   o przyjęcie dziecka do szkoły, podpisanego oświadczenie o akceptacji charakteru katolickiego szkoły.
 2. Dyrektor szkoły ustala i podaje do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram
  i sposób postępowania rekrutacyjnego obowiązującego w danych roku szkolnym.
 3. Ustalając sposób prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów tego postępowania.
 4. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.


Dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły

§ 75

 1. Dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu szkoły.
 2. Uczeń może być dyscyplinarne przeniesiony do innej szkoły, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
 3. Dyscyplinarne przeniesienie ucznia do innej szkoły następuje poprzez złożenie przez Dyrektora szkoły wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia.
 4. Dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.

Rozdział 11.

Budżet szkoły

§ 76

 1. Budżet szkoły tworzy się z subwencji oświatowej i dotacji ustalonych na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanych przez samorząd.
 2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez organ prowadzący i pod jego nadzorem.
 3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

Rozdział 12.

Postanowienia końcowe

§ 77

 1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu go przez Organ prowadzący.
 2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 78

Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 79

Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów
w Wiączyniu Dolnym
Wiączyń Dolny 18
92-701 Łódź tel. 508-816-374
REGON 381244600

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku:

Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnymi godłem państwa.

§ 80

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 81

Szkoła posiada własny sztandar, logo, rotę ślubowania klas pierwszych i ceremoniał szkolny.

§ 82

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.