Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiączyniu Dolnym

Publiczna Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym S T A T U T Rozdział 1. Przepisy definiujące § 1 Ilekroć w statucie jest mowa o: szkole – należy przez to rozumieć: Publiczną Szkołę Podstawową OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym; nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole; … Czytaj dalej Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiączyniu Dolnym