Statut Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego

  STATUT Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącegoim. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi Rozdział 1 Przepisy definiujące § 1 Ilekroć w statucie jest mowa o: szkole – należy przez to rozumieć: BernardyńskieLiceum Ogólnokształcące im.o. Anastazego Pankiewicza; nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole; rodzicach – rozumie się przez to także … Czytaj dalej Statut Bernardyńskiego Liceum Ogólnokształcącego