+48 42 656 11 24

Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

STATUT

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
im. O. Anastazego Pankiewicza OO. Bernardynów

Rozdział I.
Informacje ogólne

Art. 1

§1. Szkoła posiada nazwę: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. O. Anastazego Pankiewicza
OO. Bernardynów. Jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej (Decyzja Kuratora Oświaty w Łodzi nr PP 20/93 z dn. 22 października 1993 r.

§2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używana nazwa skrócona w brzmieniu: Katolickie Liceum Ogólnokształcące OO. Bernardynów w Łodzi.

§3. Szkoła ma siedzibę w Łodzi przy ulicy Bł. Anastazego Pankiewicza 15.

§4. Organem prowadzącym szkołę jest Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Polsce mająca siedzibę w Krakowie przy ulicy Bernardyńskiej 2, reprezentowana przez osobę sprawującą urząd Prowincjała.

Art. 2

§1. Szkoła jest trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin maturalny.

§2. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata i jest realizowany w oparciu o przepisy prawa dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych.

Art. 3

§1. Liceum jest szkołą katolicką, której całokształt działalności opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.

§2. Zasada zapisana w §1 dotyczy całej koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:

1) celów i zadań statutowych,

2) programu wychowawczego i spójnego z nim programu profilaktyczno-wychowawczego,

3) programów nauczania.

Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.

§3. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na personalistycznej koncepcji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności opartej na myśli i nauce świętego papieża Jana Pawła II o godności osoby.

Art. 4

§1. Liceum, którego charakter wychowawczy określa art. 3, jest dostępne dla wszystkich uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) je wybierają dla swoich dzieci i akceptują jego Statut. W szczególności dostępne jest dla młodzieży z rodzin wielodzietnych, ubogich, niepełnych, dla których charakter wychowawczy szkoły stanowi płaszczyznę szczególnego wspierania rodziny.

Art. 5

§1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, to jest:

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej tego typu,

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkól publicznych,

5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Art. 6

§1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.

Rozdział II
Cele i zadania szkoły

Art. 7

§1. Podstawowym celem szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju uczniów w procesie nauczania i wychowania oraz opieki według koncepcji zapisanej w art. 3 Statutu.

§2. Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz do odpowiedzialności za dobro wspólne w życiu społecznym i rodzinnym.

Art. 8

§1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie profilaktyczno-wychowawczym, są uwzględniane w programach kształcenia i powinny być realizowane w środowisku szkoły w szczególności przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze.

§2. Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji osób: nauczyciela i ucznia, nauczycieli miedzy sobą, dyrektora i nauczycieli.

Art. 9

§1. Kształcenie w szkole jest elementem szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie:

1) podmiotowości,

2) odpowiedzialności,

3) umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji,

4) poczucia własnej godności,

5) możliwości twórczych,

6) wrażliwości na potrzeby innych ludzi

§2. W procesie rozwoju uczniów nauczyciele okazują im  życzliwość i szacunek. Współdziałają i towarzyszą uczniom w dążeniu do zdobywania wiedzy i poznawania prawdy oraz w rozwoju społecznym, emocjonalnym i duchowym.

§3. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy ucznia, w szczególności w sferach:

1) dojrzewania intelektualnego,

2) dojrzewania emocjonalnego,

3) dojrzewania moralnego,

5) dojrzewania społecznego.

§4. Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego.

§5. W liceum podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jego charakteru wychowawczego opartego na Ewangelii. Szkoła chce w pierwszej kolejności wspierać w wychowaniu i kształceniu młodzież z rodzin wyznających religię katolicką. Jednocześnie jest otwarta na przyjmowanie uczniów wyznających inną religię, poszukujących i nie wyznających żadnej religii, którzy wybierają tę szkołę jako miejsce swej edukacji. Liceum, szanując ich przekonania, zapewnia wszystkim wychowanie do wzajemnego szacunku, pokoju i współpracy. Uczniowie ci mają obowiązek uczestniczenia w procesie wychowania i nauczania realizowanym w szkole również w zakresie praktyk religijnych.

Art. 10

§1. Nauka religii katolickiej i katecheza jest w szkole obowiązkowa w wymiarze dwóch godzin tygodniowo i stanowi fundament edukacji.

Art. 11

§1. Środowisko wychowawcze szkoły – jako wspólnoty – tworzą wszyscy jej członkowie: nauczyciele, wychowawcy, pracownicy, rodzice uczniów (opiekunowie prawni) oraz młodzież.

§2. Szkoła zakłada i prowadzi współpracę z  rodzicami jako pierwszymi wychowawcami i nauczycielami swoich dzieci, ukierunkowaną na osiąganie spójności oddziaływań wychowawczych.

§3. W realizacji swoich zadań szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, a w szczególności ze środowiskiem chrześcijańskim.

Art. 12

§1. Nadrzędnym zadaniem liceum jest wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację programów nauczania, wychowania, przeciwdziałania zagrożeniom i opieki.

§2. Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci, szkoła pomaga młodzieży przejmować odpowiedzialność za własne życie i dalszy rozwój osobowy, w tym kształcenie; wspomaga w rozwoju wszystkich uczniów, w tym uczniów szczególnie zdolnych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi.

Art. 13

§1. Cele i zadania określone dla Liceum Ogólnokształcącego w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie „Prawo oświatowe” i w innych przepisach wykonawczych szkoła realizuje zgodnie ze swym charakterem określonym w Statucie.

§2. Realizując cele i zadania zapisane w ustawie o systemie oświaty, ustawie „Prawo oświatowe” i w Statucie, szkoła:

1) kształtuje środowisko wychowawcze wspomagające integralny rozwój osoby,

2) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i własnych możliwości, chroni ich przed zagrożeniami i przygotowuje do odpowiedzialności za swoje życie,

3) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań dla liceum ogólnokształcącego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia nauki w liceum i zdaniu egzaminu maturalnego,

4) przygotowuje uczniów do dokonywania świadomego wyboru dalszej edukacji lub zawodu.

Art. 14

§1. Realizując zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie liceum szkoła w szczególności:

1) wychowuje młodzież w wierze, poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, tożsamości religijnej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury, religie i narody,

2) kształci, przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych do użytku w szkole programów nauczania,

3) umożliwia uczniom potrzebującym pomocy bardziej indywidualne wsparcie według ich potrzeb i możliwości szkoły; uczniom szczególnie uzdolnionym może zaproponować  indywidualny program nauczania, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów oraz możliwości finansowych,

4) zapewnia młodzieży opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze rodziny w formach dostosowanych do potrzeb,

5) wspiera rozwój religijny, społeczny i emocjonalny uczniów poprzez stwarzanie warunków formacji i organizowanie różnych jej form.

§2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć szkolnych.

§3. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.

§4. Dyrektor szkoły, zapewniając bezpieczny pobyt ucznia w szkole, ma prawo zainstalować na terenie szkoły oraz terenie bezpośrednio przyległym system monitoringu wizyjnego wraz z systemem kontroli dostępu.

Art. 15

§1. Liceum wspiera wychowawczą rolę rodziny w oparciu o własny program wychowawczy oparty na zasadach i wartościach chrześcijańskich skierowany do uczniów, realizowany przez nauczycieli oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§2. Program profilaktyczno-wychowawczy musi być zgodny z charakterem wychowawczym szkoły określonym w Statucie, zgodny z zasadami wiary i moralności katolickiej oraz zasadami personalizmu chrześcijańskiego.

§3. Program wychowawczy szkoły realizują wszyscy nauczyciele.

Art. 16

§1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła może stosować własne zasady organizacji i udzielania pomocy.

§2. Za organizowanie pomocy odpowiedzialny jest dyrektor lub pracownik przez niego upoważniony.

§3. Uczeń wymagający wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ma prawo wyboru osoby lub placówki, w której taką pomoc otrzyma.

§4. Rodzic (opiekun prawny) zapisujący dziecko do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
OO. Bernardynów wyraża jednocześnie zgodę na objęcie ucznia ewentualną pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną na terenie szkoły.

§5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.

§6. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli wspierało rozwój ucznia.

§7. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.

§8. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców oraz wszystkich nauczycieli i dyrektora szkoły.

§9. Szkoła korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

§10. W szkole podejmowane są działania, których celem jest organizowanie pomocy materialnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznanie sytuacji ucznia powinno być troską i obowiązkiem wychowawcy.

§11. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości oraz może organizować pomoc we współpracy z właściwą jednostką administracji samorządowej oraz strukturami i osobami angażującymi się w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego.

§12. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawiera załącznik do Statutu – „Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach OO. Bernardynów”.

Rozdział III.
Organa szkoły

Art. 17

Organami szkoły są:

1) dyrektor,

2) rada pedagogiczna,

3) samorząd uczniowski

4) rodzice.

Rozdział IIIa

Dyrektor

Art. 18

§1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów, uwzględniając charakter wychowawczy szkoły.

Art. 19

§ 1. Dyrektor kieruje  działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację jej zadań, zgodnie ze Statutem Katolickiego Liceum OO. Bernardynów oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.

§ 2. Dyrektor w szczególności:

1) odpowiada za przestrzeganie art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty,

2) dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania realizujące podstawę programową w zgodzie z charakterem wychowawczym szkoły,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2 i 2a ustawy o systemie oświaty,

4) przyjmuje i skreśla uczniów z listy szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie, które nie mogą być sprzeczne z prawem,

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki pełnego i harmonijnego rozwoju,

6) organizuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

7) wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z prawidłową organizacją i realizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, a także z zapewnieniem uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków pracy, pobytu i opieki,

8) dobiera i zatrudnia oraz zwalnia pracowników szkoły, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz regulaminy wewnętrzne,

9) organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły,

10) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

11) współpracuje z samorządem uczniowskim,

12) stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających jej działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,

13) ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organa szkoły,

14) dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego,

15) odpowiada za dokumentację szkoły,

16) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,

17) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

§3. Dyrektor może powołać wicedyrektora.

§4. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§5. Dyrektor informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i potrzebach.

§6. Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie, na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

§7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników.

Art. 20

§1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką określonych w Statucie. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników, ustalania programu wychowania i spójnego z nim programu profilaktyki.

§2. Odpowiedzialność zapisana w §1, zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.

§3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała:

1) wysoki poziom wychowania i nauczania oraz opieki,

2) właściwy poziom relacji osób w ramach sprawowanego nadzoru, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę szkolną.

Rozdział IIIb

Rada Pedagogiczna

Art. 21

§1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

§2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

§3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.

§4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły przedkładanych przez dyrektora,

2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych przedkładanych z pozytywną opinią organu prowadzącego,

4) ustalanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie.

§5. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i śródsemestrze, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

§6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych,

2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego,

3) opracowywanie okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły

§7. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

§8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków z wyłączeniem §4 pkt. 5 – w tym przypadku wymagana jest większość bezwzględna. Zebrania rady są protokołowane.

Art. 22

§1. Rada pedagogiczna ustala program profilaktyczno-wychowawczy szkoły, który winien być pozytywnie zaopiniowany przez organ prowadzący Katolickie Liceum Ogólnokształcące OO. Bernardynów w Łodzi.

Art. 23

§1. Do szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 50 – 53, art. 54 ust. 1- 6 i 8 oraz art. 55 i 56 ustawy o systemie oświaty.

§2. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania organów, o których mowa w przepisach przywołanych w §1.

Rozdział IIIc

Samorząd uczniowski

Art. 24

§1. W szkole może działać samorząd uczniowski.

§2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin.

§4. Regulamin opracowują organa samorządu, a zatwierdza go dyrektor. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

§5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów wobec dyrektora i rady pedagogicznej.

§6. Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów. Plan działań samorządu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.

§7.Przed zakończeniem roku szkolnego samorząd składa sprawozdanie z realizacji planu dyrektorowi szkoły.

§8. Samorząd uczniowski może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

§9. Tworzenie i działanie samorządu ma wymiar wychowawczy i powinno być spójne ze Statutem szkoły; samorządu szkolnego nie dotyczy przepis art. 55 ustawy o systemie oświaty (zob. art. 23, §2 Statutu).

Art. 25

§1. Samorząd uczniowski, działając w uzgodnieniu z opiekunem samorządu, troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie:

1) znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,

2) mieli możliwość organizowania w szczególności działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej, formacyjnej,

3) aby organizacja życia szkolnego zapewniała im zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

Rozdział IIId

Rodzice

Art. 26

§1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci.

§2. Rodzice wspierają działalność statutową szkoły, współdziałają z dyrektorem i nauczycielami.

§3. Szkoła zapewnia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci, okresowe spotkania w formie wywiadówek oraz formy dokształcania i formacji.

§4. Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą szkoły jako katolickiej instytucji edukacyjnej.

Art. 27

§1. Rodzice uczniów mają prawo do:

1) zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,

2) zapoznania się z programem profilaktyczno-wychowawczym, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,

3) uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.

§2. Rodzice mają obowiązek:

1) współpracować ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci,

2) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach,

3) wspierać, szczególnie swoją postawą, szkołę jako katolicką instytucję wychowawczą, którą wybrali dla swego dziecka lub którą wybrało ich dziecko.

Art. 28

§1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.

§2. Skargi, wnioski i opinie mogą być także składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, prefekt pełniący funkcję pedagoga szkoły, wicedyrektor.

§3. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 14 dni.

Rozdział IIIe

Stowarzyszenia i organizacje

Art. 29

§1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne z charakterem szkoły.

§2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża i określa warunki tej działalności dyrektor.

Rozdział IIIf

Organ prowadzący

Art. 30

§1. Podmiot prowadzący szkołę – Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych
(OO. Bernardynów) reprezentowana przez osobę sprawującą urząd Prowincjała odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwowego i kościelnego – z racji charakteru szkoły katolickiej.

Rozdział IV.

Organizacja pracy szkoły

Art. 31

§1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.

§2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach zgodnie z organizacją obowiązującą w roku szkolnym.

§3. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.

§4. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.

§5. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

§6. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora.

§7. Organizację pracy szkoły wyznacza zatwierdzony przez dyrektora ramowy harmonogram całorocznej pracy szkoły, który uwzględnia w szczególności terminy zebrań i konsultacji rodziców z nauczycielami, terminy egzaminu gimnazjalnego, ferii i dni wolnych od zajęć dydaktycznych, ważnych wydarzeń w życiu szkoły.

Art. 32

§1. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, także z innych przedmiotów, mogą być organizowane w zespołach oddziałowych i międzyoddziałowych.

§2. Organizacja zajęć w sposób określony w §1, uwzględniająca poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, wymaga, aby decyzja dyrektora była podejmowana we współpracy z radą pedagogiczną.

§3. Tworzenie zespołów oraz liczba uczniów w zespołach, o których mowa w §1, wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja przewyższa możliwości budżetowe szkoły.

Art. 33

§1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę – w terminie określonym w odrębnych przepisach.

§2. W arkuszu organizacji szkoły określa się w szczególności:

1) liczbę oddziałów,

2) liczbę uczniów w oddziałach,

3) liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,

4) tygodniowy wymiar zajęć.

§3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.

§4. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może zmienić rozkład zajęć szczególnie w następujące dni:

1) rozpoczęcia roku szkolnego,

2) Dnia Edukacji Narodowej,

3) rekolekcji szkolnych,

4) 2 listopada, 2 maja, w dniu święta patronalnego szkoły,

5) w dniach przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

W tych dniach dyrektor może również ogłosić dzień wolny od zajęć po uzgodnieniu z organem nadzoru pedagogicznego.

Art. 34

Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteki,

3) pokoju dydaktycznego,

4) zespołu urządzeń sportowych,

5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,

6) stołówki,

7) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,

8) kaplicy szkolnej.

Art. 35

§1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych, w tym wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, doskonaleniu zawodowemu oraz wypełnianiu innych zadań szkoły.

§2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie. Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:

1) opracowuje organizację biblioteki szkolnej,

2) gromadzi i opracowuje zbiory,

3) prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,

4) pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom,

5) może wspierać nauczycieli pomocą w szczególnych sytuacjach wymagających odrębnej organizacji pracy szkoły.

Rozdział V.

Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

Art. 36

§1. Nauczyciel szkoły w szczególności:

1) realizuje podstawowe jej zadania: wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły opisanym w Statucie,

2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.

§2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.

§3. Nauczyciel ma obowiązek realizować według ustalonego harmonogramu plan dyżurów.

§4. Nauczyciel ma obowiązek realizować wydane w drodze administracyjnej zarządzenia dyrektora szkoły.

§5. Pensum godzin dydaktycznych stanowi tylko część wymiaru zatrudnienia proporcjonalnie do czterdziestogodzinnego tygodnia pracy.

§6. Nauczyciel ma obowiązek na bieżąco dokumentować osiągnięcia edukacyjne uczniów, frekwencję oraz realizację podstawy programowej.

Art. 37

§1. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1) włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,

2) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

3) tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,

4) poziom i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,

5) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,

6) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,

7) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,

8) sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,

9) mienie szkoły,

10) osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

Art. 38

§1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja intelektualna i duchowa, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.

§2. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły katolickiej.

§3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. Nauczyciel:

1) przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczanego przedmiotu,

2) może tworzyć program autorski,

3) zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

Art. 39

§1. W szkole mogą być tworzone następujące zespoły nauczycieli:

1) wychowawcze,

2) przedmiotowe,

3) problemowe.

§2. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły:

1) projektu programu profilaktyczno-wychowawczego,

2)

[uchylony]

.

§3. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:

1) ustalenie programów nauczania,

2) dokonanie wyboru podręczników,

3) opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów,

4) opracowanie próbnych egzaminów i sprawdzianów rocznych oraz analiza ich wyników.

§4. Zadaniem zespołu problemowego jest:

1) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

2) organizowanie i monitorowanie realizacji zadań powierzonych powołanemu zespołowi tematycznemu.

Art. 40

§1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

§2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:

1) tworzenie przyjaznej i życzliwej atmosfery,

2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,

3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,

5) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej linii wychowania,

6) współdziałanie z powołanymi zespołami nauczycieli,

7) dbanie o poprawne i rzetelne prowadzenie dziennika zajęć.

§3. Wychowawca realizuje treści i ustala formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy spójne z programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły.

§4. Wychowawca najpóźniej do 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zdaje dyrektorowi szkoły dziennik zajęć lekcyjnych.

§5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
OO. Bernardynów w Łodzi.

Art. 41

§1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.

§2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, określonych w Statucie (zob. art. 4 ustany o systemie oświaty, art. 6 Karty Nauczyciela), w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 42

§1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.

§2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

Art. 43

§1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor – zgodnie z Regulaminem pracy i wynagradzania obowiązującym w szkole oraz Kodeksem Pracy.

§2. Cele i zadania statutowe szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole.

§3. Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie (por. art. 183b §4 Kodeksu Pracy).

§4. Kryterium zapisane w ust. 2 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela w związku z art. 6a Karty Nauczyciela.

§5. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie (art. 1 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 91b ust. 2 pkt 3-4).

Rozdział VI.

Uczniowie

Rozdział VI a

Zasady przyjmowania uczniów

Art. 44

§1. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2. Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:

1) rozmowa z uczniem,

2) rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi),

3) złożenie dokumentów wyszczególnionych w Zasadach postępowania kwalifikacyjnego,

4) ocena wyników egzaminu gimnazjalnego i wyników nauczania w szkole niższego stopnia.

§3. Przy rekrutacji uczniów szkoła nie ma obowiązku stosowania zasad obowiązujących szkoły publiczne.

§4. Przed rozpoczęciem nauki zostaje podpisana umowa między szkołą a rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia określająca wzajemne obowiązania zawarta w Regulaminie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego OO. Bernardynów w Łodzi.

§5. Prowadząc postępowanie kwalifikacyjne, dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów tego postępowania zawartych w Zasadach postępowania kwalifikacyjnego.

§6. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.

§7. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

Rozdział VI b

Prawa i obowiązki uczniów

Art. 46

§1. Uczniowie mają prawo do:

1) podmiotowego i życzliwego ich traktowania, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły,

2) właściwie zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki,

4) znajomości programów nauczania i wychowania szkoły,

5) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy

6) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8) otrzymania pomocy w przypadku trudności,

9) wpływania na życie swej szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim,

10) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,

11) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o prawach dziecka, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i Statutu Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego OO. Bernardynów w Łodzi.

§2. Uczniowie mają obowiązek:

1) przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,

2) aktywnego włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,

3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym szkoły, w lekcjach i innych zajęciach,

4) odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,

5) kulturalnego i życzliwego stosunku do koleżanek i kolegów oraz innych osób,

6) kształtowania postawy odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,

7) godnego reprezentowania swej szkoły,

8) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

9) noszenia na terenie szkoły stroju określonego w Regulaminie.

Art. 47

§1. Ustalony w szkole strój codzienny oraz galowy ma wymiar wychowawczy.

W szczególności strój:

1) pomaga w zachowaniu porządku i skromności,

2) kształtuje postawę okazywania szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji

3) uczy solidarności, jednoczy wspólnotę uczniów

Art. 48

§1. Uczniowie szkoły korzystają odpowiednio z uprawnień przysługujących innym uczniom kształcącym się w szkołach prowadzonych przez JST.

Rozdział VI c

Zasady oceniania

Art. 49

§1. Ocenianie ucznia ma służyć wychowaniu i pełnemu rozwojowi jego osoby, motywować do systematycznej pracy.

§2. Ocenianie bieżące uczniów i ocenianie śródroczne dokonywane jest według skali ocen: 1-6, przyjętej zgodnie z odrębnymi przepisami. Stosuje się także informację o wyniku procentowym sprawdzianów i testów.

§3. Ocena z każdego przedmiotu dotyczy:

1) umiejętności pozyskiwania, wartościowania i przetwarzania informacji,

2) wiedzy, jaką posiadł uczeń i umiejętności jej prezentowania,

3) umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce.

§4. Ocenianie śródroczne przeprowadza się trzy razy w ciągu roku szkolnego, a ocenianie roczne – raz w ciągu roku – na zakończenie danego roku szkolnego.

§5. Szczegółowe zasady oceniania zawiera załącznik do Statutu – „Wewnątrzszkolne zasady oceniania” (zwanego dalej WZO).

Rozdział VI d

Nagrody i kary

Art. 50

§1. System nagród i kar stosowanych w szkole ma zawsze znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój uczniów.

§2. Nagrody i kary stosowane w szkole określa Statut i Regulamin szkoły.

§3. Zachowanie uczniów podlega ocenie, zgodnie z zasadami i kryteriami zapisanymi w WZO.

§4. Za działania wykraczające poza obowiązki uczeń może otrzymać:

 1. pochwałę wychowawcy,
 2. pochwałę Rady Pedagogicznej,
 3. pochwałę dyrektora,
 4. dyplom uznania,
 5. nagrodę dyrektora,
 6. nagrodę władz oświatowych oraz inne wyróżnienia i nagrody ustanowione przez dyrektora szkoły.

§5. Za niewłaściwe zachowanie uczeń może otrzymać karę, która jest uzależniona od rodzaju wykroczenia:

 1.  upomnienie wychowawcy,
 2.  informację o niewłaściwym zachowaniu,
 3. uwagę o niewłaściwym zachowaniu
 4. upomnienie dyrektora,
 5. upomnienie pisemne dyrektora,
 6. naganę udzieloną przez dyrektora z zagrożeniem skreślenia z listy uczniów w przypadku następnego wykroczenia,
 7. skreślenie z listy uczniów.

§6. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu dwóch tygodni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył (do dyrektora szkoły w przypadku kary udzielonej przez wychowawcę lub radę pedagogiczną; do organu prowadzącego w przypadku kary nałożonej przez dyrektora szkoły).

§7. O każdej nagrodzie lub karze pisemnej szkoła informuje rodziców ucznia.

Rozdział VI e

Skreślenie z listy uczniów

Art. 51.

§1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów gdy:

1) nie przestrzega Statutu i Regulaminu szkoły oraz lekceważy obowiązki szkolne,

2) otrzyma sześć uwag w semestrze,

3) propaguje styl życia sprzeczny z założeniami wychowawczymi szkoły,

4) przejawia brak szacunku wobec nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły,

5) pobyt ucznia w szkole zagraża dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych uczniów,

6) na zakończenie semestru lub roku szkolnego otrzyma naganną ocenę zachowania

7) na semestr otrzyma co najmniej trzy oceny niedostateczne

8) w przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających, alkoholu lub innych szkodliwych dla zdrowia środków

9) kradzieży,

10) taką decyzję podejmą rodzice ucznia,

11) w przypadku wykorzystania wcześniej prawa wynikającego z §21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ws. warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z dnia 30 kwietnia 2007 roku z późn. zmianami i otrzymania oceny niedostatecznej z jakiegokolwiek przedmiotu na koniec roku szkolnego,

12) w przypadku wejścia w konflikt z prawem,

13) w przypadku nieotrzymania promocji do klasy programowo wyższej,

14) W przypadku otrzymania oceny nagannej zachowania dwukrotnie z rzędu, tj. za I półrocze i II półrocze,

§2. Od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów przysługuje prawo odwołania do Kuratora Oświaty (art. 31 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy).

§3. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:

1) rodzice ucznia,

2) dyrektor,

3) rada pedagogiczna.

§4. Przy skreślaniu z listy uczniów obowiązuje zachowanie przepisów prawa zapewniających kon­tynuowanie procesu edukacji.

Rozdział VII

Budżet szkoły

Art. 53

§1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz czesnego wnoszonego przez rodziców.

§2. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły prowadzi ją i zarządza środkami finansowymi zgodnie z zasadami w tym zakresie ustalonymi przez podmiot prowadzący i podlega nadzorowi organu prowadzącego oraz kontroli organu dotującego w zakresie środków publicznych otrzymanych w dotacji.

§3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

Art. 54

§1. Statut uchwala rada pedagogiczna po jego wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący.

§2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§3. Zmiany i uzupełnienia w Statucie zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej lub z własnej inicjatywy.

Art. 55

§1. Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty a nie gospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom
o działalności gospodarczej.

Art. 56

§1. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. O. Anastazego Pankiewicza OO. Bernardynów oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku Katolickie Liceum Ogólnokształcące  im. O. A. Pankiewicza i godłem państwa.

Art. 57

§1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi szkół publicznych.

Art. 58

§1. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny.

Art. 59

Statut zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Prowincji dnia 12.06.2015 r. oraz na posiedzeniu rady pedagogicznej dnia 25.06.2015 r.

Zmiany w Statucie zatwierdzono podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej dnia 30 listopada 2017 r.